Určenie rozmerov membránUrčenie rozmerov membrán

Úlohy

1. Zmerajte závislosť povrchového napätia od plochy molekúl DPTC.

2. Vypočítajte priečny rozmer membrány DPTC.

Teoretický úvod

Molekuly povrchovo aktívnych látok, ktoré sa nachádzajú na fázovom rozhraní, môžu za určitých podmienok vytvoriť nasýtenú absorbovanú vrstvu. Na základe mnohých meraní bolo zistené, že pri roztekaní málo rozpustnej povrchovo aktívnej látky po povrchu kvapaliny hrúbka jej vrstvy nadobúda určitú kritickú minimálnu hodnotu. Táto kritická hrúbka sa rovná dĺžke molekuly povrchovo aktívnej látky ukladajúcej sa na rozhraní.

V závislosti od štruktúry môžeme molekuly rozdeliť na polárne a nepolárne. Polárne majú priestorovo netotožné ťažiská kladného a záporného náboja a sú dobre rozpustné vo vode. Naopak nepolárne majú totožné ťažiská a sú prakticky vo vode nerozpustné.

Molekuly látok, ktoré vytvárajú typické monovrstvy na povrchu rozhrania majú amfipatický charakter ( môžeme u nich rozlíšiť hydrofilnú a hydrofóbnu časť ). Hydrofilné časti sú vo styku s vodou a hydrofóbne časti sú orientované kolmo na rozhranie do vzduchu. Hydrofilnú časť tvoria karboxylové, hydroxylové, aminové skupiny. Hydrofóbna časť je relatívne homogénna oblasť uhľovodíkových reťazcov.

Voľnú energiu rozhrania pripadajúcu na jednu molekulu možno vyjadriť

kde je povrchové napätie na rozhraní uhľovodík-voda

c - konštanta

a - plocha rozhrania pripadajúca na jednu molekulu

Minimum voľnej energie dostaneme z podmienky

Pri bočnom stláčaní povrchového filmu pozorujeme povrchový tlak, pôsobiaci proti ďalšiemu zmenšovaniu povrchu.

Experimentálna časť

Na meranie mononukleárnych vrstiev sme použili teflónovú vaňu. Musí byť dokonale vyčistená bezvláknovým papierom namočeným v chloroforme. Vaňa obsahuje bariéru, ktorá je tiež z teflónu a jej pohyb zabezpečuje cez rozhranie počítač. Na jednom konci nádoby bol pripojený merací prístroj na meranie povrchového napätia.

Do nádoby sme naliali destilovanú vodu a na merací prístroj sme zavesili prúžok papiera, ktorý prenáša silu povrchového napätia do meracieho prístroja. Do časti medzi bariéru a merací prístroj sme nakvapkali molekuly DPTC, ktorý vytvoril na povrchu destilovanej vody mononukleárny film. Po spustení riadiaceho programu bariéra začala stláčať mononukleárnu vrstvu rýchlosťou 10 cm/min. Zároveň počítač snímal hodnotu z meracieho prístroja a na monitore vynášal závislosť povrchového napätia od plochy. Zmenšovanie plochy prebieha až po kritickú hodnotu, kedy sa radikálne zväčšuje hodnota povrchového napätia. Vtedy dôjde k porušeniu monovrstvy. Výsledný graf sa potom vytlačil.

Meracia aparatúra

Namerané výsledky

Z nameranej závislosti, preložením dotyčnice v mieste, kde sa povrchové napätie maximálne zväčšuje, sme v priesečníku s osou x dostali plochu, ktorá pripadá na 1 molekulu.

Zmeraná plocha:   a = 52 na molekulu = 520 nm

Zhodnotenie

Na meranie sme použili vzorku DPPC. Z nameranej závislosti sme zistili plochu pripadajúcu na jednu molekulu 52 . Táto hodnota sa nezhoduje s teoreticky uvádzanou hodnotou, ktorá je 46 - 48. Rozdiel je spôsobený zmenou koncentrácie aktivačnej látky, keďže táto látka bola pripravená vo februári 2000.

 

Úlohy

1) Zmerajte priemer červených krviniek

2) Zmerajte závislosť kapacity erytrocytovej zmesi od frekvencie (18 – 35 MHz)

3) Určte C0 (kapacitu pre )

4) Odpočítajte kapacitu vody

5) Určte kapacitu membrány

6) Určte hrúbku membrány

Teoretická časť

Každá bunka je ohraničená poddajným obalom tzv. plazmatickou membránou. Hlavným cieľom vo výskume štruktúry biologických membrán je odhaliť organizačné princípy pre zložky prítomné v membráne (lipidy, bielkoviny). Dvojvrstva lipidov tvorí štruktúrnu kostru membrány, bielkoviny sprostredkovávajú väčšinu jej biologických funkcií. Po chemickej stránke lipidy, ktoré sa zúčastňujú na stavbe membrán patria do triedy fosfoglyceridov. Sú to amfipatické molekuly, zložené z dvoch častí, ktoré majú rozdielnu polaritu, a tým aj rozdielnu rozpustnosť v polárnych rozpúšťadlách. Molekuly lipidov do určitej kritickej koncentrácie vytvárajú vo vode agregáty (nadmolekulové útvary), ktorých tvar závisí od tvaru a rozmerov týchto molekúl.

 

Fyzikálny stav fosfolipidov je do určitej miery závislý od teploty. Pri zvyšovaní teploty možno pozorovať endotermický fázový prechod z kryštalického do tekutokryštalického stavu, ktorý je charakterizovaný nižším stupňom usporiadanosti reťazcov mastných kyselín lipidov.

Pri teplote pod Tf, v kryštalickej fáze, sú reťazce usporiadané v pravidelnej hexagonálnej dvojrozmernej mriežke, pričom všetky C – C väzby sú v polohe “trans“. Nad touto teplotou dochádza k narušeniu usporiadania spôsobého možnými rotáciami okolo väzby C – C, vytvárajú sa tzv. “gaucheho“ rotácie. Uvedená porucha má za následok porušenie pravidelnosti ukladania atómov C v kostre uhľovodíkového reťazca. Nepravidelnosti v usporiadaní, ktoré sú stimulované vyššou teplotou majú vplyv na transportné procesy cez membránu, a tým aj na životné procesy, ktoré sa odohrávajú v bunke obklopenej membránou.

Experimentálna časť

- N - počet červených krviniek v priečnom smere

N1 = 85 N2 = 79 Npriem = (85+79) / 2 = 82

- a – priemer zorného poľa

a = 4,4 mm

- D – priemer bunky

- Závislosť kapacity

f [Hz]

1/f [s]

C [pF]

18

0,055556

236

19

0,052632

211

20

0,05

190

21

0,047619

169

22

0,045455

155

23

0,043478

139

24

0,041667

126

25

0,04

114

26

0,038462

104

27

0,037037

94

28

0,035714

88

29

0,034483

80

30

0,033333

73

31

0,032258

67

32

0,03125

61

33

0,030303

56

34

0,029412

52

35

0,028571

47

 

Kapacita pre C0 = 7 pF

Kapacita vody

 

Hrúbka membrány: εre 5

nm 

Záver

Z nameranej závislosti C = f (1/f), sme aproximáciou získali C0 (kapacitu pre nekonečnú frekvenciu). Pre výpočet kapacity červených krviniek sme museli eliminovať vplyv vody (kapacity spôsobenej prídavkom vody), pretože jej vplyv je pomerne veľký, čo dokazuje hodnota relatívnej permitivity vody εr = 81.

Z plošnej kapacity membrány potom môžeme určiť výslednú hrúbku membrány červených krviniek. Jej hodnota vyšla 5,19 nm. Hodnota nemusí byť určená celkom presne, lebo hodnota C0 bola odčítavaná z grafu približne.


 

Úlohy

1. Zmerajte priemer červených krviniek

2. Zmerajte závislosť kapacity krvi od frekvencie

3. Určite , t.j. kapacitu pre frekvenciu

4. Odpočítajte od tejto hodnoty kapacitu vody a vypočítajte kapacitu membrány a jej hrúbku

Teoretická časť

Každá bunka je ohraničená poddajným obalom tzv. plazmatickou membránou. Táto membrána sa skladá z viacerých zložiek, z ktorých najvýznamnejšie sú lipidy a bielkoviny. Dvojvrstva lipidov tvorí základnú štruktúrnu kostru membrány, bielkoviny sprostredkúvajú väčšinu je biologických funkcií. Lipidy patria do skupiny fosfogliceridov. Sú to amfipatické molekuly zložené z dvoch častí, ktoré majú rozdielnu polaritu a tým aj rozdielnu rozpustnosť v polárnych rozpúšťadlách. Molekuly lipidov od určitej kritickej koncentrácie vytvárajú vo vode agregáty (nadmolekulové útvary), ktorých tvar závisí od tvaru a rozmerov týchto molekúl. Pri zvyšovaní teploty možno pozorovať endometrický fázový prechod z kryštalického do tekutokryštalického stavu, ktorý je charakterizovaný nižším stupňom usporiadanosti reťazcov mastných kyselín lipidov.

Pri teplote pod Tf sú reťazce usporiadané v pravidelnej hexagonálnej dvojrozmernej mriežke. Nad touto teplotou dochádza k narušeniu usporiadanosti, ktoré majú vplyv na transportné procesy cez membránu, a tým aj životné procesy, ktoré sa odohrávajú v bunke obklopenej membránou.

Experimentálna časť

Veľkosť krvivky sme zisťovali pomocou mikroskopu, kde sme si najprv museli zistiť veľkosť zorného poľa. Toto sme zmerali tak, že sme si vybrali jednu červenú krvinku a posunuli sme ju z jedného kraja na druhý. Tento posun sme vykonali 10 krát a odpísali veľkosť posunu na mikroskope. Toto sme opakovali viackrát a urobili aritmetický priemer.

Potom sme počítali počet krviniek v priezore. Opakovali sme to takisto viackrát a výsledok spriemerovali. Pomerov veľkosti zorného poľa a počtu krviniek sme dostali priemer jednej krvinky.

Vypočítali sme si kapacitu vody, a potom sme začali pomocou meracej aparatúry merať závislosť kapacity krvi od frekvencie. Predľžením výslednej krivky pre sme dostali kapacitu f0. Od tejto hodnoty odčítaním kapacity vody sme získali kapacitu červených krviniek. Pomocou zadaného vzorca sme z tejto hodnoty vypočítali kapacitu membrány.

Vypočítané hodnoty

Veľkosť zorného poľa:

Č. merania

1

2

3

Priemer

Veľkosť [mm]

0,45

0,46

0.44

0,45

Počet červených krviniek:

Č. merania

1

2

3

4

5

6

Priemer

Počet

72

68

65

71

69

70

69,167

Priemer červenej krvinky:

Kapacita vody:

Tabuľka nameraných hodnôt:

f [MHz]

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

C [pF]

235

211

188

168

155

139

126

115

105

96

88

81

74

68

63

57

54

50

 

Kapacita červených krviniek:

 

Kapacita membrány:

Hrúbka membrány:

 

Úlohy

1.) Určite rozmer červených krviniek mikroskopom

2.) Zmerajte závislosť C = f

3.) Zo závislosti C = f (1/f) určite C = C(0) a z neho vypočítajte hrúbku membrány

Teoretický úvod

Veľkosť červených krviniek určíme mikroskopom so zväčšením asi 400-krát. Zorné pole sa posúvame pre lepšiu presnosť výsledku 10x a posunutie odčítame. Potom sa spočítame počet červených krviniek pozdĺž zorného poľa. Pre lepšiu presnosť výsledku pokus zopakujeme niekoľkokrát a z priemerných hodnôt vypočítame dĺžku krvinky.

Kapacitná metóda merania hrúbky membrány je založená na poznatku, že membrána je kondenzátor obklopený vodou, ktorá tiež tvorí kondenzátor. Odmeraná kapacita sa potom rovná:

C=Cv + Cčk Cv – kapacita vody

Cčk – kapacita červenej krvinky

Volíme vysoké hodnoty frekvencie (18 – 35 MHz), aby sa zmenšil vplyv ťažkých iónov a javov na elektródach. Tento vplyv sa odstránime odčítaním interpolovanej hodnoty C z grafu C=f(1/f) pri frekvencii blížiacej sa do nekonečna. Kapacitu vody vypočítame:

Cv = ε0εrS/d εr - relatívna permitivita vody

S – plocha doskového kondenzátora

d -vzdialenosť elektród kondenzátora

Kapacita membrány za predpokladu, že červené krvinky sú guľového charakteru a tesne vedľa seba naukladané, je

Cmem=Cčk/12pδ2 δ- priemer červenej krvinky odmeraný mikroskopom

a hrúbka membrány zasa

hmem= ε0εr / Cmem εr - relatívna permitivita membrány

\Záver a vyhodnotenie merania

Hrúbka membrány, ktorú sme vypočítali nie je presná. Krv použitá pri meraní totiž nebola upravená a tak krvinky neboli uložené tesne vedľa seba. Rádovo však výsledok sedí, čo nám bohate postačuje.

Spracovanie merania

Tabuľka nameraných a vypočítaných hodnôt:

f [MHz]

18,00

19,00

20,00

21,00

22,00

23,00

24,00

25,00

26,00

27,00

28,00

29,00

30,00

31,00

32,00

33,00

34,00

35,00

1/f [kHz-1]

55,56

52,63

50,00

47,62

45,45

43,48

41,67

40,00

38,46

37,04

35,71

34,48

33,33

32,26

31,25

30,30

29,41

28,57

C [pF]

225,50

209,00

189,00

171,00

158,00

140,00

128,00

115,00

107,00

96,00

89,00

81,00

76,00

70,00

67,00

59,00

54,00

50,00

Výpočty:

 

hrúbka krvinky δ

5,5 mm

hodnota získaná experimentálne

 

Kapacita vody CV

28,69 pF

vypočítaná hodnota: CV = ε0εr1S/d = 8,845.10-12.81/2,5.10-3 = 28,69.10-12 F

 

Kapacita C0

50,00 pF

hodnota získaná z grafu

 

Kapacita krvinky CČK

21,31 pF

vypočítaná hodnota: CČK = C0 - CV = 50.10-12 – 28,69.10-12 = 21,31.10-12 F

 

Kapacita CMEM

0,02 F/m2

vypočítaná hodnota: CMEM = CČK/12pδ2 = 21,31.10-12/12.3,141(5.5,5.10-6)2 = 0,0187 F/m2

Hrúbka membrány

2,37 nm

vypočítaná hodnota: hMEM= ε0εr2 / CMEM = 8,845.10-12.5/0,0187 = 2,37.10-9 m

                 

Konštanty:

Permitivita vákua e0

8,845x10-12 As/Vm

Relatívna permitivita vody er1

81,00

Relatívna permitivita membrány er2

5,00

Vzdialenosť elektród d

2,50 mm

Plocha elektród S

1,00 cm2