Informácie

Prihlásenie

Prihlásenie:
Heslo:

Právne minimumPrávne minimum

Právne minimum  

Prehľad niektorých právnych noriem, ktoré upravujú malé a stredné podnikanie

Dôležité predpisy

- Zákon 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.
- Zákon 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.
- Zákon 455/1991 Zb o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), v znení neskorších predpisov.
- Zákon 65/1965 Zb. zákonník práce, v znení neskorších predpisov.
- Zákon 180/1996 Z.z. colný zákon, v znení neskorších predpisov.
- Zákon 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov.
- Zákon 90/1996 Z.z. o minimálnej mzde, v znení neskorších predpisov.

DANE

- Zákon 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov.
- Zákon 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave finančných orgánov, v znení neskorších predpisov.
- Zákon 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov.
- Zákon 87/1994 Z.z. o cestnej dani, v znení neskorších predpisov.
- Zákon 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností, v znení neskorších predpisov.

ÚČTOVNÍCTVO

- Zákon 368/1999 Z.z. o rezervách a opravných položkách na zistenie základu dane z príjmov.
- Zákon 119/1992 Zb. o cestovných náhradách, v znení neskorších predpisov.
- Zákon 563/1991 Zb. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov.

SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE

- Zákon 387/1996 Z.z. o zamestnanosti, v znení neskorších predpisov.
- Zákon 274/1994 Z.z. o sociálnej poisťovni, v znení neskorších predpisov.
- Zákon 273/1994 Z.z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní, v znení neskorších predpisov.
- Zákon 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde, v znení neskorších predpisov.
- Zákon 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení, v znení neskorších predpisov.
- Zákon 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov, v znení neskorších predpisov.

BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI

- Zákon 95/2000 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Zákon 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
- Zákon 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane.

Rôzne

- Zákon 294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom.
- Zákon 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Zákon 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci.
- Zákon 383/1997 Z.z. autorský zákon a zákon ktorým sa mení a dopĺňa colný zákon, v znení neskorších predpisov.
- Zákon 202/1995 Z.z. devízový zákon (a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ), v znení neskorších predpisov.
- Zákon 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov.
- Zákon 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov.
- Zákon 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov, v znení neskorších predpisov.
- Zákon 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov.
- Zákon 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov