Informácie

Prihlásenie

Prihlásenie:
Heslo:

podmienky získania zápočtu a skúšky z Ekonómiepodmienky získania zápočtu a skúšky z Ekonómie

 
 
Predmet: Ekonómia
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: zápočet a skúška
Priebežné hodnotenie: priebežné testy - 2 písomky - 15 bodové
Záverečné hodnotenie: písomná skúška
Podmienky pre absolvovanie: Získanie zápočtu - aktívna účasť na
cvičeniach, vypracovanie projektov, absolvovanie zápočtových písomných
prác – max. 40 bodov, min. 20 bodov zo 100 bodov.
Úspešné absolvovanie záverečnej skúšky – testy, príklady, teoretické
otázky – 60 bodov.
Poslucháč musí vo všetkých formách dosiahnuť min. 56 bodov.