PH - cvičenia

Informácie

Prihlásenie

Prihlásenie:
Heslo:

PH - cvičeniaPH - cvičenia

Témy cvičení

1.      Úvodné cvičenie
2.      Podnik, podnikateľ, podnikanie. Okolie podniku. Kritériá lokalizácie podniku Ciele  podniku.
3.     Životný cyklus podniku. Tvorba, úlohy a ciele zakladateľského rozpočtu podniku. Zákon o konkurze a vyrovnaní.
4.     Daňová sústava, dane z príjmu. Odvody.
5.     Živnostenské podnikanie – podnik jednotlivca
6.     Rozdelenie zisku v personálnych spoločnostiach Výhody a nevýhody jednotlivých personálnych spoločností
7.     Rozdelenie zisku v kapitálových spoločnostiach a družstve, výhody a nevýhody.
8.    Oceňovanie dlhodobého majetku podniku, opotrebenie a odpisovanie. Oceňovanie majetku podniku .Zápočtová písomka
9.      Náklady podniku .
10.  Odmeňovanie pracovníkov, časová, úkolová, podielová mzda. Metódy výpočtu potreby pracovníkov. Produktivita práce
11.  Výpočet zisku a ukazovateľov rentabilít.
12.  Zásobovanie podniku - výpočet časového momentu objednávky, optimálnej dodávky, dodávkového cyklu. Výrobná kapacita podniku a jej využit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROZVRH - zs 09/10

Utorok 9.00-10.50
c015 (BA-MD-FEI C)
arbe
Utorok 11.00-12.50
c015 (BA-MD-FEI C)
arbe
Streda 7.00-8.50
c015 (BA-MD-FEI C)
arbe
Streda 9.00-10.50
c015 (BA-MD-FEI C)
arbe
Štvrtok 9.00-10.50
c015 (BA-MD-FEI C)
arbe
Piatok 7.00-8.50
c015 (BA-MD-FEI C)
arbe
Piatok 9.00-10.50
c015 (BA-MD-FEI C)
arbe

 

Podnikové hospodárstvo           ZS 09/10  

                                                                                                

týž.

cvičenie

literatúra

Autor

referátu

Pozn.

1.

Podnik, podnikateľ, podnikanie. Ekonomická a právna samostatnosť podniku.Kritériá výberu právnej formy podniku.Okolie podniku. Kritériá lokalizácie podniku. Ciele podniku.

 

Majtán

Kupkovič

OZ - Obchodný zákonník

 

 

2.

Životný cyklus podniku. Tvorba, úlohy a ciele zakladateľského rozpočtu podniku. Zákon o konkurze a vyrovnaní.

 

Majtán

Kupkovič

Obchodný zákonník

 

 

3.

Dane, daňová sústava, dane z príjmu.  Daňové a odvodové povinnosti podniku.

 

Zákon o dani z príjmu

 

 

4.

Živnostenské podnikanie Podnik jednotlivca

ŽZ-živnostenský zákon

 

 

5.

Rozdelenie zisku v personálnych spoločnostiach. Výhody a nevýhody jednotlivých personálnych spoločností

 

Obchodný zákonník

 

 

6.

Rozdelenie zisku v kapitálových spoločnostiach a družstve, výhody a nevýhody

Semestrálna písomka

Obchodný zákonník

 

 

7.

Oceňovanie dlhodobého majetku podniku, opotrebenie a odpisovanie.

Majtán

Kupkovič

Zákon o dani z príjmu

 

 

8.

Náklady podniku

 

Majtán

Kupkovič

 

 

 

9.

Odmeňovanie pracovníkov, časová, úkolová, podielová mzda

 

Majtán

Kupkovič

Zákon o mzde

 

 

10.

Metódy výpočtu potreby pracovníkov. Produktivita práce

 

Majtán

Kupkovič

 

 

 

11.

Zásobovanie podniku - výpočet časového momentu objednávky, optimálnej dodávky, dodávkového cyklu. Výrobná kapacita podniku a jej využitie

 

Majtán

Kupkovič

 

 

 

12.

Výpočet zisku a ukazovateľov rentability.

Semestrálna písomka

Majtán

Kupkovič

 

 

 

Poznámky: SŠ –  samostatné štúdium; OZ-obchod.zákonník; ŽZ-živnostenský zákon;

 

 

 

  

Č.ref.
Témy referátov
literatúra
Autori
Hodnotenie
 
1
Predmet štúdia podnikového hospodárstva, podstata, postavenie, ciele podniku v trhovej ekonomike. Ekonomická a právna samostatnosť podniku, okolie a ciele podniku. Lokalizácia podniku. Životný cyklus podniku.
 
OZ
Majtán, Kupkovič
 
 
2
Typológia podnikov. Organizačná úprava právnych foriem podnikania. Skvalitňovanie podnikateľského prostredia v SR s dôrazom na rast konkurencieschopnosti slovenských podnikov v EÚ.
Podpora MSP v SR
 
Zákon o konkurze a vyrovnaní.
 
 
 
3
Dane, daňová sústava, dane z príjmu. Daňové a odvodové povinnosti podniku
 
Zákon o dani z príjmu
 
 
4
Právne formy podnikov – Podnik jednotlivca, personálne spoločnosti
 
OZ
Majtán, Kupkovič
 
 
5
Právne formy podnikov – kapitálové spoločnosti, osobitné formy
 
OZ
Majtán, Kupkovič
 
 
6
Význam, štruktúra, obstarávanie, opotrebovávanie neobežného DM. Oceňovanie a odpisovanie neobežného majetku, druhy a metódy odpisov. Využívanie neobežného majetku.
 
Majtán, Kupkovič
Zákonník práce
 
 
7
Význam obežného, krátkodobého majetku (KM), jeho štruktúra statická a dynamická. Oceňovanie, normovanie obežného majetku, sledovanie jeho využitia.
 
Majtán, Kupkovič
praktikum
 
 
8
Pracovná sila, odmeňovanie, produktivita práce
 
Majtán, Kupkovič
praktikum
 
 
9
Podnikový transformačný proces. Výrobné faktory podniku. Materiálové hospodárstvo podniku, materiálová stratégia. Výrobné hospodárstvo podniku, členenie výrobného procesu, výrobný program a výrobná kapacita podniku.
 
Majtán, Kupkovič
praktikum
 
 
10
Odbytové hospodárstvo podniku, podstata a nástroje stratégie predaja.
Majtán, Kupkovič
praktikum
 
 
11
Hodnotové procesy v podniku. Podstata reprodukcie hodnoty v podnikovom procese. Náklady podniku, podstata a klasifikácia – druhové, kalkulačné členenie a členenie podľa miery závislosti od objemu produkcie. Plánovanie nákladov , zdroje ich znižovania.
 
Majtán, Kupkovič
praktikum
 
 
12
Podstata finančného hospodárstva podniku, financovanie majetku podniku. Tvorba hospodárskeho výsledku podniku, funkcie zisku, tvorba cash flow, finančné ciele podniku
 
 
Majtán, Kupkovič
praktikum