Informácie

Prihlásenie

Prihlásenie:
Heslo:

podmienky získania zápočtu a skúšky z PHpodmienky získania zápočtu a skúšky z PH

PODNIKOVÉ HOSPODÁRSTVO
 
Informačný list predmetu:
 
Názov predmetu: Podnikové hospodárstvo
Študijný odbor: Mikroelektronika
Študijný program:
Garantuje: doc. Ing. Milan Horniaček, CSc.
Zabezpečuje: PhDr. Tatiana Arbe
Obdobie štúdia predmetu: ZS 06/07
Forma výučby : prednášky, semináre, praktické cvičenia
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): týždenný: 4 hodiny
Za obdobie štúdia:
Počet kreditov: 5
 
Podmieňujúce predmety: Ekonómia
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: zápočet a skúška
Priebežné hodnotenie: priebežné testy
Záverečné hodnotenie: písomná skúška
Podmienky pre absolvovanie: Získanie zápočtu - aktívna účasť na
cvičeniach, vypracovanie projektov, absolvovanie zápočtových písomných
prác – max. 40 bodov, min. 20 bodov zo 100 bodov.
Úspešné absolvovanie záverečnej skúšky – testy, príklady, teoretické
otázky – 60 bodov.
Poslucháč musí vo všetkých formách dosiahnuť min. 56 bodov.