Informácie

Prihlásenie

Prihlásenie:
Heslo:

PrednáškyPrednášky

 

PODNIKOVÉ HOSPODÁRSTVO

 

Predmet: Podnikové hospodárstvo

 

Kľúčové slová

Podnik, založenie, vznik podniku, podnikové výrobné faktory, riadenie podniku - stratégia, podnikateľský plán, majetok podniku, odpisy, náklady, ceny, finančné hospodárenie, investície.

Anotácia:

Podnik v trhovom hospodárstve. Právne formy podnikov. Manažérsky proces. Založenie firmy podľa OZ. Podnikový transformačný proces. Náklady a ich členenie, význam v riadení firmy. Kalkulácie, ceny, rozpočty, finančné hospodárenie a riadenie firmy. Vedecko-technický a investičný rozvoj podniku. Mzdy a odmeňovanie. Delenie a zdaňovanie zisku. Platenie do poistných fondov. Konkurencieschopnosť podniku v EÚ.

 

Sylabus:                     

1.       Predmet štúdia podnikového hospodárstva, podstata podniku a podnikania. Postavenie, ciele podniku v  trhovej ekonomike. Ekonomická a právna samostatnosť podniku. Podnik ako cieľovo orientovaný systém. Životný cyklus podniku. Lokalizácia podniku.

2.       Podnikové výrobné faktory – elementárne, dispozitívne, dodatočné výrobné faktory. Okolie a ciele podniku, jeho vzťahy v makro, mikro, mezo a mega prostredí. Skvalitňovanie podnikateľského prostredia v SR s dôrazom na  rast konkurencieschopnosti slovenských podnikov v EÚ. Podpora podnikania v SR.

3.       Daňové a odvodové povinnosti podniku.

4.       Typológia podnikov. Právna samostatnosť podniku. Právne formy podnikov. Podnik jednotlivca,  personálne spoločnosti,  kapitálové spoločnosti, osobitné formy – družstvo a európske spoločnosti.

5.       Elementárne výrobné faktory podniku. Majetok podniku – dlhodobý majetok (DM) a krátkodobý majetok (KM) podniku . Význam, štruktúra, obstarávanie, opotrebovávanie neobežného DM. Oceňovanie a odpisovanie neobežného majetku, druhy a metódy odpisov. Využívanie neobežného majetku.

6.       Význam obežného, krátkodobého majetku (KM), jeho štruktúra statická a dynamická. Oceňovanie, normovanie obežného majetku, sledovanie jeho využitia.

7.       Ľudské zdroje podniku, stanovenie ich potreby. Získavanie pracovnej sily, tvorba pracovných podmienok, podnikové sociálne služby, odmeňovanie. Sledovanie využitia ľudských zdrojov - produktivita práce.

8.       Podnikový transformačný proces (PTP) a jeho činnosti. Podstata materiálových vstupov v PTP -  zásobovanie, marketing v nákupe, hodnotenie trhovej pozície dodávateľov, formalizovanie vzťahov s dodávateľmi. Plánovanie nákupu a riadenie zásob materiálových vstupov. Prehľad metód riadenia materiálových vstupov.

9.       Výrobná činnosť podniku – výrobok a jeho tvorba, typy výroby, výrobný program, výrobná kapacita a jej využívanie.

10.    Odbyt, predaj výrobkov – jeho podstata a funkcie. Prieskum trhu – predpoklad úspešnosti predaja. Kontraktačná a cenová politika. Politika ďalších obchodných podmienok. Výrobková politika – nástroj predaja produktov. Sledovanie užitočnosti a početnosti výskytu potrieb. Sledovanie životného cyklu  výrobku. Vedecko-technická činnosť podniku. Komunikačná a distribučná politika ako nástroje predaja.

11.    Hodnotové procesy v podniku. Podstata reprodukcie hodnoty v podnikovom procese. Náklady podniku, ich podstata a vznik. Časové rozlíšenie nákladov, ich klasifikácia – druhové, kalkulačné členenie a členenie podľa miery závislosti od objemu produkcie. Plánovanie nákladov , zdroje ich znižovania.

12.    Podstata finančného hospodárstva podniku, financovanie majetku podniku. Tvorba hospodárskeho výsledku podniku, funkcie zisku, tvorba cash flow, finančné ciele podniku

Podmienky pre absolvovanie: 

Získanie zápočtu - aktívna účasť na cvičeniach, vypracovanie projektov, absolvovanie zápočtových písomných prác – max. 40 bodov, min. 20 bodov zo 100 bodov. Úspešné absolvovanie záverečnej skúšky – testy, príklady, teoretické otázky – 60 bodov. Poslucháč musí vo všetkých formách dosiahnuť min. 56 bodov.

 

Literatúra:

 1. Štefan Majtán a kol. Podnikové hospodárstvo. Sprint, Bratislava 2005
 2. Kupkovič, M. a kol. Podnikové hospodárstvo. SPRINT, Bratislava 2004
 3. Majdúchová, H. - Neumannová, A.: Podnik a podnikanie, Bratislava, Sprint 2004
 4. Majdúchová, H. a kol.: Podnikové hospodárstvo. Praktikum. Ekonóm, Bratislava 2004
 5. Satková, B. a kol. Podnikové hospodárstvo. Praktikum. Ekonóm, Bratislava 2006
 6. Obchodný zákonník, Živnostenský zákon, Zákon o dani z príjmu
 7. Ekonomický a právny poradca podnikateľa

 

Učiteľ: PhDr:  Tatiana Arbe 

 

 
Prednášky
 
 
 1. Predmet štúdia podnikového hospodárstva, podstata, postavenie, ciele podniku v trhovej ekonomike. Ekonomická a právna samostatnosť podniku, okolie a ciele podniku. Lokalizácia podniku. Životný cyklus podniku.
 2. Typológia podnikov. Organizačná úprava právnych foriem podnikania. Skvalitňovanie podnikateľského prostredia v SR s dôrazom na rast konkurencieschopnosti slovenských podnikov v EÚ.
 3. Dane, daňová sústava, dane z príjmu. Daňové a odvodové povinnosti podniku
 4. Právne formy podnikov – Podnik jednotlivca, personálne spoločnosti
 5. Právne formy podnikov – kapitálové spoločnosti, osobitné formy
 6. Význam, štruktúra, obstarávanie, opotrebovávanie neobežného DM. Oceňovanie a odpisovanie neobežného majetku, druhy a metódy odpisov. Využívanie neobežného majetku.
 1. Význam obežného, krátkodobého majetku (KM), jeho štruktúra statická a dynamická. Oceňovanie, normovanie obežného majetku, sledovanie jeho využitia.
 2. Pracovná sila, odmeňovanie, produktivita práce
 3. Podnikový transformačný proces. Výrobné faktory podniku. Materiálové hospodárstvo podniku, materiálová stratégia. Výrobné hospodárstvo podniku, členenie výrobného procesu, výrobný program a výrobná kapacita podniku.
 4. Odbytové hospodárstvo podniku, podstata a nástroje stratégie predaja.
 5. Hodnotové procesy v podniku. Podstata reprodukcie hodnoty v podnikovom procese. Náklady podniku, podstata a klasifikácia – druhové, kalkulačné členenie a členenie podľa miery závislosti od objemu produkcie. Plánovanie nákladov , zdroje ich znižovania.
 6. Podstata finančného hospodárstva podniku, financovanie majetku podniku. Tvorba hospodárskeho výsledku podniku, funkcie zisku, tvorba cash flow, finančné ciele podniku

  

 

 

PODNIKOVÉ HOSPODÁRSTVO

referáty na cvičenia LS 06/07

termín cvičení – utorok 7.00; 9.00; 11.00 hod - C119

týždeň

názov referátu

literatúra

Autor referátu

Pozn.

1.

Predmet štúdia podnikového hospodárstva, podstata, postavenie, ciele podniku v  trhovej ekonomike. Ekonomická a právna samostatnosť podniku, okolie a ciele podniku. Lokalizácia podniku. Životný cyklus podniku.

 (1)+ (2)

 

 

2.

Typológia podnikov. Organizačná úprava právnych foriem podnikania. Skvalitňovanie podnikateľského prostredia v SR s dôrazom na  rast konkurencieschopnosti slovenských podnikov v EÚ.

 (1)+ (2)+ OZ-Zák.513/1991Z.z.

 

 

3.

Dane, daňová sústava, dane z príjmu

Zák.č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov; www.zbierka.sk

 

 

4.

Podnik jednotlivca. Odvody do poistných fondov

 

Zák. č. 455/1991 Zb. EPP14-15/2001  www.zbierka.sk+zák. č. 461/2003 Z. z. o soc.poist.

 

 

5.

Právne formy podnikov – personálne spoločnosti

(1)+ (2)+OZ-Zák.513/1991Z.z.

 

 

6.

Právne formy podnikov – kapitálové spoločnosti 

(1)+ (2)+OZ-Zák.513/1991Z.z.

 

 

7.

Združovanie podnikov a ochrana hospodárskej súťaže

(1)+ (2)+ Zbierka zákonov č. 475/2004

 

 

8.

Podnikový transformačný proces. Výrobné faktory podniku.

(1)+ (2)

 

 

9.

Pracovná sila, odmeňovanie,  produktivita práce

(1)+ Zák.č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

 

 

10.

Majetok podniku. Dlhodobý majetok podniku, oceňovanie, opotrebenie, obstarávanie, odpisovanie, vyraďovanie a využitie Krátkodobý  majetok podniku, kolobeh a obrat. Využívanie krátkodobého majetku

(1)+ (2)+ Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

 

 

 

11.

Náklady podniku, podstata a klasifikácia, ukazovatele efektívnosti a a úrovne vynakladania nákladov. Zdroje a znižovanie nákladov podniku. Tvorba hospodárskeho výsledku podniku, funkcie zisku, tvorba cash flow, finančné ciele podniku

(1)+ (2) )+ Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

 

 

 

12.

 Materiálové hospodárstvo podniku, materiálová stratégia. Výrobné hospodárstvo podniku, členenie výrobného procesu, výrobný program a výrobná kapacita podniku. Odbytové hospodárstvo podniku, podstata a nástroje stratégie predaja.

(1)

 

 

13.

 

 

 

 

(1)Kupkovič a kol.: Podnikové hospodárstvo; EU

(2)Andrášik a kol.: Ekonómia, STU Ba, r. 2003,

OZ-obchod.zákonník; ŽZ-živnostenský zákon; Zák.č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov;

 Poznámky: SŠ –  samostatné štúdium;