Dynamika hmotného boduDynamika hmotného bodu

Dynamika skúma pohyb telies,  ich vzájomné pôsobenie a hľadá príčiny pohybu. Ústrednou veličinou dynamiky je sila. Silu považujeme za príčinu zmien pohybového stavu telies. Z metodického hľadiska sa dynamika rozdeľuje  na dynamiku hmotného bodu a na dynamiku sústavy hmotných bodov a telesa.

Učebné ciele

Študent po preštudovaní podkapitoly by mal vedieť definovať základné veličiny dynamiky:  hmotnosť, sila, hybnosť, práca, energia, výkon , vysloviť a  matematicky sformulovať  Newtonove pohybové zákony a vedieť ich aplikovať  pre rôzne prípady pohybov hmotného bodu. Na  základe týchto vedomostí študent by mal  poznať  vzájomné súvislosti medzi jednotlivými dynamickými veličinami a vedieť ich aplikovať  pri rôznorodých fyzikálnych úlohách. Dôležitou súčasťou je, aby študent bol schopný  získať  schopnosť matematicky formulovať zvolený fyzikálny problém. Študent by mal vedieť zvážiť podmienky a všetky sily, ktoré v skúmanom systéme pôsobia a na základe správneho zostavenia pohybovej rovnice by mal vedieť riešiť fyzikálne úlohy, hľadajúce   rýchlosť, zrýchlenie, dĺžku ubehnutej dráhy  a výslednú silu pôsobiacu na hmotný bod.
 
Študent by mal vedieť zostaviť a riešiť pohybové rovnice aj pre neinerciálne vzťažné sústavy. Študent by mal vedieť vysvetliť pojmy dostredivá , odstredivá a Corriolisova sila a vysvetliť ich  význam a účinky na zemi. 

Kľúčové slová

Sila, Newtonove zákony dynamiky, princíp superpozície síl, inerciálna a neinerciálna vzťažná sústava, sústava izolovaná,  sily  pravé a  zotrvačné, pohyb v neinerciálnych sústavách,  moment sily,  impulz  sily, hybnosť,  moment hybnosti, práca, kinetická energia, výkon a účinnosť, zákon zachovania energie, zákon zachovania hybnosti.