Gravitačné poleGravitačné pole

Učebné ciele

Cieľom podkapitoly je podať popis gravitačných síl jako jedného z existujúcich silových pôsobení v prírode. Vychádzajúc z Newtonovho gravitačného zákona – ako základného zákona gravitačných javov – postupne zavádzame základné veličiny a princípy, ako sú intenzita, potenciál, potenciálna energia, princíp superpozície, práca v silovom poli a pod. Vysvetľujeme zákonitosti planetárneho a družicového pohybu: tieto sú aj ťažiskom väčšiny ukážkových príkladov a neriešených úloh.

Kľúčové slová

Látka a pole, silové interakcie, gravitačné interakcie, gravitačné sily, intenzita a potenciál gravitačného poľa, gravitačná potenciálna energia, planetárny a družicový pohyb.