Moment sílMoment síl

Ukážeme si, že celkový moment sústavy častíc možno definovaný ako  vektorový súčet jednotlivých momentov, t.j. rovnicou  (3.1.3.6)
 
 
Moment sily Mi pôsobiacej na i -tu časticu možno vyjadriť pomocou celkovej sily pôsobiacej na i -tu časticu rovnicou, ktorú sme označili symbolom Fci
 
 
Po dosadení do vzťahu (3.1.3.6)  dostaneme pre celkový moment výslednej sily pôsobiacej na sústavu častíc vzťah
 
(1)
 
pretože  druhý člen v (1) je nulový, nakoľko v dvojnásobnej sume sa nachádzajú vždy dvojice,  pre ktoré platí
 
 
 
Poznámka
Vektorový súčin je nulový, pretože vektor (ri - rj ) je rovnobežný s vektorom Fij.