2. kozmická rýchlosť2. kozmická rýchlosť

Pri výpočte vychádzame zo zákona zachovania celkovej mechanickej energie, danej súčtom kinetickej a potenciálovej energie. Celková energia v bode vrhu na povrchu Zeme sa rovná celkovej energii v nekonečne (obr.3.2.7.2 ), takže
 
 
        (3.2.7.12)
 
Ak uvážime, že Ek¥  aj Ep¥  sa rovnajú nule, posledná rovnosť sa zjednoduší na tvar
 
        (3.2.7.13)
 
alebo  
 
        (3.2.7.14)
 
Ak znovu využijeme vzťah ( 3.2.7.3 ), dostaneme konečné vyjadrenie
 
 
Je to hodnota II. kozmickej rýchlosti, ktorú sme chceli určiť.