KynematikaKynematika

Mechanika dokonale tuhého telesa popisuje pohyb telesa s šiestimi stupňami voľnosti. Vychádza z mechaniky hmotného bodu a sústavy hmotných bodov. Preto v popise kinematiky i dynamiky opakuje a rozvíja už známe skutočnosti. Cieľom kapitoly je nájsť kinematické veličiny popisujúce pohyb dokonale tuhého telesa, zostaviť pohybové rovnice dokonale tuhého telesa, vyjadriť zákony zachovania pre toto teleso a uviesť jednoduché aplikácie na pohyb dokonale tuhého telesa. Mechanika tuhého telesa je jedným zo základných pilierov mechatroniky, základom špičkovej technológie umelou inteligenciou riadeného pohybu, premeny energie. Je základom pre navrhovanie prvkov, strojov a strojných zariadení, ktoré sa vyznačujú vysokou funkčnosťou, manipulačnou presnosťou a vysokou rýchlosťou. Je základom navrhovania inteligentných samo riadených dopravných prostriedkov kozmického výskumu.

Potrebné vedomosti

Pochopenie tejto kapitoly, vyžaduje poznať pojmy z kinematiky a dynamiky hmotného bodu, ako je rýchlosť, zrýchlenie, uhlová rýchlosť uhlové zrýchlenie. Poznať základné sily v mechanike, pohybové rovnice hmotného bodu, sústavy hmotných bodov. Poznať pojem hmotný stred a vetu o pohybe hmotného stredu, ovládať zákony zachovania hybnosti a energie. Samozrejme uplatnia sa tu v plnej miere základy vektorového počtu.

Učebné ciele

Študent má vedieť vysvetliť pojem dokonale tuhé teleso, naučiť sa rozložiť jeho pohyb na pohyb translačný a pohyb rotačný. Poznať kinematické veličiny, charakterizujúce tieto pohyby, pojem hmotný stred tuhého telesa a vedieť použiť tieto pojmy pri riešení kinematiky tuhého telesa.

Kľúčové slová

Dokonale tuhé teleso, translačný pohyb (posuvný pohyb), rotačný pohyb (otáčavý pohyb), hmotný stred (ťažisko) telesa