Dynamika dokonale tuhého telesaDynamika dokonale tuhého telesa

Tuhé teleso má šesť stupňov voľnosti. Preto zmenu jeho pohybového stavu popisujú dve vektorové rovnice. V tejto kapitole odvodíme tieto dve pohybové rovnice tuhého telesa a uvedieme ich základné aplikácie.

Učebné ciele

Študent má vedieť vysvetliť postup redukcie síl v tuhom telese. Vie pracovať s pojmom pôsobisko sily a vie aplikovať zásady presunu pôsobiska sily. Vie vysvetliť pojem dvojica síl, moment sily, že zmenu pohybového stavu spôsobujú sily a momenty síl. Pochopil zákony zachovania ako základné princípy fyziky. Po preštudovaní kapitoly má vedieť vysvetliť a aplikovať na príkladoch pohybové rovnice tuhého telesa.

Kľúčové slová

Skladanie síl v tuhom telese, redukcia síl, dvojica síl, moment hybnosti, moment zotrvačnosti, zákony zachovania: hybnosti, momentu hybnosti, energie, rovnováha tuhého telesa, prvá a druhá pohybová rovnica pre teleso, rotačný pohyb telesa okolo pevnej osi, Steinerova veta, energia tuhého telesa.