Informácie

Hľadanie

HydrostatikaHydrostatika

Učebné ciele

Študent by mal vedieť definovať veličiny tlak, hydrostatický tlak, Archimedova sila. Mal by vedieť matematicky zapísať základnú rovnicu hydrostatiky, vedieť ju fyzikálne interpretovať a aplikovať ju pri riešení príkladov. Študent by mal vedieť formulovať Archimedov zákon a vedieť ho využiť pri riešení príkladov.

Kľúčové slová

Normálové napätie - tlak, objemová hustota sily, základná rovnica hydrostatiky, hydrostatický tlak, tlak v stlačiteľnej tekutine, Archimedova sila.