Hydrodynamika reálnych tekutínHydrodynamika reálnych tekutín

Učebné ciele

Študent by mal vedieť definovať dynamickú a kinematickú viskozitu. Mal by vedieť porovnať laminárne a turbulentné prúdenie. matematicky zapísať a vysvetliť rovnicu kontinuity. Mal by vedieť vypočítať prietok trubicou pri laminárnom prúdení. Študent má vedieť vysvetliť príčiny povrchového napätia v kvapalinách, uviesť príklady tlaku pod zakriveným povrchom.

Kľúčové slová

Vnútorné trenie, viskozita. Dynamická vizkozita, kinematická viskozita. Laminárne a turbulentné prúdenie. Reynoldsovo číslo. Hagenov-Poisseuillov zákon. Stokesova sila. Newtonov vzťah. Povrchové napätie. Kohézny tlak. Povrchová energia. Kapilárna konštanta. Kapilárny tlak. Kapilárna elevácia a kapilárna depresia.