Hmotnostné tepelné kapacityHmotnostné tepelné kapacity

Príklad 7.1.5.1
Hmotnostná tepelná kapacita je definovaná ako množstvo tepla, ktoré treba dodať 1 kg látky, aby sa jej teplota zvýšila o 1 K. V akom vzťahu je k hmotnostnej tepelnej kapacite molárna tepelná kapacita?
 
Riešenie
Vezmime si molárnu tepelnú kapacitu
 
 
vzťah (7.1.12). Aby sme dostali merné teplo cV  musíme násobiť CV počtom mólov plynu obsiahnutých v 1 kg
plynu (čo je rovné 1 kg delenému hmotnosťou 1 mólu), t.j.
 
 
kde m je hmotnosť 1 mólu. Podobne