Výpočet strednej rýchlosti častice plynuVýpočet strednej rýchlosti častice plynu

Príklad 7.1.8.1
Vypočítajte strednú rýchlosť častice plynu pri teplote T.
 
Riešenie
Strednú rýchlosť vypočítame ako aritmetický priemer veľkostí rýchlostí častíc. Predstavíme si, že N1 častíc má rýchlosť v1, N2 častíc má rýchlosť v2 atď. Stredná rýchlosť je potom
 
Rýchlosti považujeme za spojito rozložené s narastaním o dv, preto sumu nahradíme integrálom
 
 
 
Integrál vypočítame podľa vzorca
 
Po dosadení tohto výsledku do predošlej rovnice a po matematických úpravách dostaneme