Základné pojmyZákladné pojmy

Učebné ciele

Študent by mal vedieť označovať vektory, zvládnuť základné algebrické operácie s nimi -  súčet a rozdiel, dokázať vysvetliť pojmy -  jednotkový vektor, veľkosť a absolútna hodnota vektora, rozklad vektora na zložky, súradnice vektora., násobenie vektora číslom (skalárom). Študent by mal vedieť vyjadriť čo znamená záporné znamienko pred vektorom, kedy sa dva   vektory považujú za rovnaké, čo je to báza vektorov a čo sú to kolineárne a komplanárne vektory. Študent má zvládnuť sčitovanie vektorov vyjadrených pomocou súradníc.

Kľúčové slová

Skalár, vektor, veľkosť vektora, absolútna hodnota vektora, súradnice vektora, zložky vektora, rozklad vektora na zložky, skalárny násobok vektora, kolineárne vektory, komplanárne vektory, rovnosť dvoch vektorov.