Derivácie vektorových funkciíDerivácie vektorových funkcií

Učebné ciele

Študent by mal nadobudnúť schopnosť na konkrétnych príkladoch preukázať znalosť pojmov skalárna a vektorová funkcia jednej a viacerých premenných. Mal by zvládnuť spôsob derivácie týchto funkcií, a to deriváciu podľa času, a derivácie podľa priestorových premenných, t.j. Mal by vedieť používať operácie gradient, divergencia a rotácia a preukázať túto schopnosť na konkrétnych príkladoch. 

Kľúčové slová

skalárna funkcia, vektorová funkcia, derivácia vektorovej funkcie, derivácia súčinu vektorových funkcií, gradient , divergencia, rotácia