Divergencia a rotácia vektorovej funkcieDivergencia a rotácia vektorovej funkcie

Pri opise fyzikálnych polí sa často stretávame  s výrazmi, ktoré možno formálne vyjadriť ako skalárny, alebo ako vektorový súčin nabla operátora s vektorovou funkciou. Označujú sa názvami  divergencia, resp. rotácia vektorovej funkcie.
Divergencia vektorovej funkcie sa zavádza vzťahom:
 
div F(x,y,z)  =  Ñ × F  =  ( i/x + j/y + k/z) × (Fx i  + Fy + Fz k )  =
=    ¶Fx /x  +  ¶Fy /y  +  ¶Fz /z                               (1.3.5.1)
 
V symbolickom skalárnom súčine nabla operátora s vektorovou funkciou sa postupuje rovnako, ako pri skalárnom súčine dvoch vektorových funkcií, zapísaných v zložkovom tvare, teda podľa vzorca (1.2.1.5).  Výsledkom divergencie vektorovej funkcie je skalárna funkcia. Súčin je skutočne symbolický, lebo nabla operátor nie je v skutočnosti vektor, nemožno hovoriť o jeho veľkosti, ani o smere. 
 
Rotácia vektorovej funkcie sa zavádza vzťahom:
 
rot F(x,y,z)  =  Ñ ´ F  = ( i/x + j/y + k/z) ´ (Fx i  + Fy + Fz k )  =
 
        (1.3.5.2)
 
 
Aj v tomto prípade sa symbolický vektorový súčin nabla operátora s vektorovou funkciou vykonáva podľa pravidiel vektorového súčinu medzi vektormi vyjadrenými v zložkách, teda podľa vzorcov  (1.2.2.6)  a  (1.2.2.7) .
 
 
Príklad 1.3.5.1
Vypočítajte divergenciu a rotáciu vektorovej funkcie  f = r(x,y,z) =  xi + yj + zk  . Uvedomte si, že takáto funkcia (polohový vektor) má charakter radiálneho vektorového poľa, keď v ľubovoľnom bode priestoru tejto funkcii prislúcha  vektor  r  smerujúci od stredu (začiatku) súradnicovej sústavy (obr. 1.3.5.1)
 
 
Riešenie
div r  =   ¶x / x  +  ¶y /y  +  ¶z /z  =  3
 
 
 
Príklad 1.3.5.2
Vypočítajte divergenciu a rotáciu vektorovej funkcie  f (x,y,z) =  w ´ r   ktorá je vektorovým súčinom konštantného vektora  w  s  polohovým vektorom  r . Nech  rx i + y j  a  w  = w k .  Vektorová funkcia  f  zobrazuje pole vektora rýchlosti pri otáčaní roviny uhlovou rýchlosťou  w  . Je to príklad axiálneho vektorového poľa, v ktorom vektorová funkcia má vždy smer dotyčnice ku kružnici, ktorej stred leží v začiatku súradnicovej sústavy.
 
Riešenie
Najprv vypočítame vektorový súčin  w ´ r  = (w k) ´ (xi + yj) =  xw  j - y w i . Potom
div f  =  Ñ ×  f  =    Ñ × ( w ´ r )  =  ( i/x + j/y + k/z) × (xw  j - y w i )  = 0
rot f   =  Ñ ´ f  =   Ñ ´ ( w ´ r ) =  ( i/x + j/y + k/z) ´ (xw  j - y w i )  =  2w k
 
Výsledky príkladov  1.3.5.1  a  1.3.5.2  hovoria o tom, že rotácia vektorovej funkcie predstavujúcej radiálne pole sa rovná nule, ale rotácia v prípade axiálneho poľa je nenulová. Naopak je to pri divergencii, kde nenulový výsledok sme dostali pri radiálnom poli. Tieto výsledky naznačujú význam operácií  divergencia a rotácia pri charakterizácii fyzikálnych polí. Elektrostatické pole v okolí bodového náboja má radiálny charakter, zatiaľ čo magnetické pole v okolí vodičov elektrického prúdu charakter axiálny. Táto vlastnosť sa odzrkadľuje aj na Maxwellových rovniciach, keď pre vektor intenzity el. poľa platí  div E = r/eo  ale pre vektor  magnetickej indukcie  div  B  =  0 . A naopak , v elektrostatickom poli   platí   rot E = 0 ,  ale   pre  vektor  intenzity   stacionárneho  magnetického poľa platí  rot  H = j  , kde  j  je vektor prúdovej hustoty.
 
           

Kontrolné otázky

  1. Uveďte, čo rozumieme pod divergenciou vektorovej funkcie !
  2. Uveďte, čo rozumieme pod rotáciou vektorovej funkcie !
  3. Napíšte rotáciu vektorovej funkcie v tvare determinatu !
  4. Uveďte charakteristiky radiálneho a axiálneho vektorového poľa - aká je ich divergencia a rotácia !