Integrácia vektorových funkciíIntegrácia vektorových funkcií

Učebné ciele

Študent by mal vedieť vysvetliť čo sa fyzikálne rozumie pod integrovaním vektorovýh funkcií, podľa času a podľa priestorových súradníc. Mal by vedieť vysvetliť, čo je krivkový, plošný a objemový integrál. Mal by vedieť definovať tok vektorovej veličiny. Mal by vedieť vyjadriť Stokesovu a Gaussovu - Ostrogradského vetu.

Kľúčové slová

krivkový integrál, plošný integrál, tok vektorovej funkcie, objemový integrál, Stokesova veta, Gaussova - Ostrogradského veta.