Mechanika hmotného boduMechanika hmotného bodu

Skúmanie pohybu telies pútalo pozornosť od pradávna  až do dnes. Časť fyziky, ktorá  skúma  zákony zmien vzájomnej polohy telies a pri telesách, ktoré nie sú dokonale tuhé aj vzájomný pohyb ich častí nazývame mechanikou.  Cieľom tejto kapitoly je popísať a skúmať  najjednoduchšie typy pohybov a vysvetliť fyzikálne zákonitosti mechanických pohybov v oblasti makrosveta. Ako najjednoduchší mechanický pohyb sa ukazuje pohyb tzv. hmotného bodu. V aproximácii hmotného bodu, si zavedieme základné pojmy a základné zákonitosti klasickej  mechaniky, v  ktorej sa  hmotný bod pohybuje ďaleko menšími rýchlosťami ako je rýchlosť svetla. 
 
Mechanika sa rozdeľuje  na  dve základné časti: kinematiku a dynamiku. Opisom mechanického pohybu, neuvažujúc príčiny pohybu,  sa zaoberá kinematika, ktorej sa budeme venovať v prvej podkapitole. Definujeme si základné kinematické veličiny: polohový vektor r, rýchlosť v a zrýchlenie a. Taktiež budeme skúmať dva základné  typy pohybov: pohyb po priamke a pohyb po kružnici, z ktorých možno zložiť ľubovolný všeobecný pohyb.  Podstatou pohybu  a  príčinou vzniku pohybov sa zaoberá dynamika, ktorej venujeme  druhú podkapitolu. Základ tvoria  tri Newtonove zákony. S pôsobením sily v inerciálnej a neinerciálnej sústave  súvisia i veličiny: práca, impulz a energia. O ich vzájomných súvislostiach pojednávajú jednotlivé paragrafy druhej podkapitoly. Výsledkom nášho spoločného snaženia má byť schopnosť študenta vedieť aplikovať nadobudnuté vedomosti pri riešení fyzikálnych problémov a úloh.

Potrebné vedomosti

Na zvládnutie tejto kapitoly je vhodné naštudovať rozdelenie fyzikálnych veličín, poznať základné a odvodené jednotky fyzikálnych veličín v SI sústave. Za  nevyhnutné považujeme dobre ovládať základy vektorového počtu:  vyjadrenie vektora vo zvolenej súradnicovej sústave, základné matematické operácie s vektormi,  skalárny  a vektorový súčin dvoch  (troch) vektorov, zmiešaný súčin vektorov, ich význam a  uplatnenie vo svete okolo nás. Hladké zvládnutie učiva predpokladá priemerné znalosti z matematiky týkajúce sa riešenia najmä rovníc.


2    MECHANIKA  HMOTNÉHO BODU 
       Doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, PhD.