Kinematika hmotného boduKinematika hmotného bodu

Učebné ciele

Študent by mal vedieť vymenovať a  definovať základné kinematické veličiny a mal by vedieť  s nimi pracovať vo zvolenej súradnicovej sústave.  Študent by mal byť schopný poznať ich vzájomné súvislosti a na základe nich by mal byť schopný  formulovať matematické vyjadrenie základných kinematických veličín, ich derivácií voči sústave absolútnej i relatívnej. Študent má vedieť vyjadriť vektor rýchlosti a zrýchlenia v sústave pevnej i v sústave, ktorá koná všeobecný pohyb. Po preštudovaní  kapitoly nadobudnuté znalostí  by  študent mal vedieť aplikovať  pri úlohách týkajúcich sa  pohybov po priamke,  po kružnici a tiež pre prípad vybraných pohybov v priestore.  Študent by mal vedieť zvolený  fyzikálny problém analyzovať, mal by ho  vedieť matematicky formulovať a mal by vedieť nájsť jeho riešenie. 

Kľúčové slová

Polohový vektor, vektor  rýchlosti, vektor zrýchlenia,  zrýchlenie tangenciálne, zrýchlenie normálové, pohyb priamočiary a krivočiary, pohyb rovnomerný a nerovnomerný, pohyb po kružnici - uhlová dráha, uhlová rýchlosť a uhlové zrýchlenie, derivácia jednotkového vektora, vyjadrenie rýchlosti a zrýchlenia hmotného bodu vzhľadom na vzťažnú sústavu absolútnu a relatívnu.