Potenciálna energiaPotenciálna energia

Okrem kinetickej energie sa stretávame so skalárnou  fyzikálnou veličinou potenciálna energia. Tento pojem možno objasniť nasledovným experimentom znázornenom na obrázku:
 
Na lane, prevesenom cez pevnú  kladku, máme zavesené dve rovnaké kocky o hmotnosti m, pričom kocku (1) držíme položenú na zemi. Ak kocku  (1) pustíme a udelíme jej smerom nahor určitú počiatočnú rýchlosť,  pri pohybe kladky bez trenia sa kocka posunie do výšky h2 , v okamihu, keď kocka (2) dopadne na zem.
 
 
Sila F, ktorou prostredníctvom lana pôsobí druhá kocka na prvú je vlastne tiaž G druhej kocky prenesená lanom na prvú kocku.  Takže pre veľkosti síl  platí
 
F = G = mg
Pri posune prvej kocky sila F  vykoná prácu
 
W = F h = Gh2 = mgh2 
                                                                                            
ktorá je však rovnaká ako práca tiažovej sily G pri pohybe druhej kocky smerom nadol. Prvá kocka konala prácu, pretože druhá kocka padala nadol z určitej výšky nad zemou. Schopnosť konať prácu úzko súvisí s polohou kocky (resp. ľubovoľného telesa. ) Hovoríme , že kocka má potenciálnu  energiu Ep.  Potenciálna energia je skalárna veličina, ktorej veľkosť sa rovná práci, ktorú tiaž kocky (resp.  telesa) vykoná pri páde z danej polohy h2  do určitej polohy h1, vzhľadom na ktorú potenciálnu energiu vzťahujeme. V našom prípade h1 sme zvolili za referenčnú polohu, t.j. h1 = 0 . Pri  malých výškach nad zemou pre potenciálnu energiu platí vzťah
 
Ep  = mgh2
 
Treba si uvedomiť, že fyzikálny zmysel má iba rozdiel potenciálnej energie medzi dvomi polohami skúmaného  hmotného bodu (telesa). V nami zvolenom prípade platí pre prácu, ktorú koná pôsobisko tiaže rovnica
 
W = Ep2  -  Ep1 = mg( h2   - h1)