Sústava hmotných bodovSústava hmotných bodov

Učebné ciele

Študent po naštudovaní by mal byť schopný definovať základné  pojmy kinematiky a dynamiky sústavy hmotných bodov, matematicky ich vyjadriť a poznať  ich vzájomné  súvislosti. Študent by mal vedieť teóriu aplikovať pri výpočte ťažísk útvarov lineárnych, rovinných a priestorových. Taktiež by mal vedieť zostaviť a riešiť pohybovú rovnicu pre vybranú sústavu hmotných bodov a využiť vetu o pohybe ťažiska, zákon o zachovaní hybnosti, zákon o zachovaní momentu hybnosti a zákon zachovania energie pre sústavu hmotných bodov pri riešení fyzikálnych problémov. Taktiež by mal vedieť určiť podmienky rovnováhy pre sústavu hmotných bodov.

Kľúčové slová

Sústava hmotných bodov, hmotný stred a ťažisko sústavy hmotných bodov, veta o pohybe ťažiska, vonkajšie a vnútorné sily, uzavretá  sústava,  hybnosť sústavy hmotných bodov, moment hybnosti sústavy hmotných bodov, impulz vonkajších síl, výsledný moment síl, moment hybnosti sústavy, rovnováha sústavy.