Práca v gravitačnom poli, potenciálna energiaPráca v gravitačnom poli, potenciálna energia

Predpokladajme, že hmotný bod o hmotnosti M je zdrojom gravitačného poľa. V určitom mieste poľa s  polohovým vektorom r vzhľadom na bod M nech sa nachádza iný hmotný bod s  hmotnosťou m. Vieme už, že príťažlivá sila, ktorá na tento hmotný bod pôsobí je
 
        (3.2.4.1)
 
Ak chceme hmotný bod m premiestniť z bodu 1 s polohovým vektorom r1 do bodu 2 s polohovým vektorom r2 (obr. 3.2.4.1), musíme túto silu prekonávať silou
 
 
 
        (3.2.4.2)
 
a vykonáme pritom prácu
   
        (3.2.4.3)
 
(r1, r2 a dr sú veľkosti príslušných vektorov r1, r2 a dr).
 
Z výsledku vidíme, že práca nezávisí od toho, po akej dráhe sa hmotný bod premiestnil z bodu  1 do  bodu 2. Práca je úplne  určená počiatočnou a konečnou vzdialenosťou prenášaného hmotného bodu m od  nehybného bodu M, ktorý je zdrojom poľa.
 
V uvažovanom prípade sme  hmotný bod m od zdroja gravitačného poľa vzďaľovali, takže prácu konala určitá vonkajšia sila  premáhaním síl  gravitačného poľa. Ak sa pohyb deje v opačnom smere, prácu koná gravitačné pole.
 
Hmotný bod má teda v dôsledku existencie gravitačnej sily schopnosť konať prácu. Hovoríme, že má polohovú alebo potenciálnu energiu.
 
Potenciálna energia hmotného bodu s hmotnosťou m v polohe určenej polohovým vektorom r0 v poli hmotného bodu M je teda rovná
 
        (3.2.4.4)
 
Najvhodnejšie je voliť vzťažnú polohu vo vzdialenosti nekonečne veľkej, t.j. r0 = ¥. Potenciálna energia vzhľadom na nekonečno je potom daná  vzťahom
 
        (3.2.4.5)
           
Číselne sa táto potenciálna energia  v zmysle vzťahu (3.2.4.4) rovná práci, ktorú musíme vykonať, aby sme hmotný bod m v poli  hmotného bodu M premiestnili  z daného bodu do nekonečna.
 
 

Kontrolné otázky

  1. Čomu sa  rovná práca,  vykonaná pri  premiestnení  hmotného bodu m v gravitačnom poli hmotného  bodu M  z miesta s polohovým  vektorom  r1 do miesta r2  (polohové vektory sú vzťahované   vzhľadom na gravitačné centrum)?
  2. Čo je to potenciálna energia? Voči akému miestu ju najčastejšie vzťahujeme?