Informácie

Mechanika dokonale tuhého telesaMechanika dokonale tuhého telesa

Mechanika dokonale tuhého telesa popisuje pohyb telesa s šiestimi stupňami voľnosti. Vychádza z mechaniky hmotného bodu a sústavy hmotných bodov. Preto v popise kinematiky i dynamiky opakuje a rozvíja už známe skutočnosti. Cieľom kapitoly je nájsť kinematické veličiny popisujúce pohyb dokonale tuhého telesa, zostaviť pohybové rovnice dokonale tuhého telesa, vyjadriť zákony zachovania pre toto teleso a uviesť jednoduché aplikácie na pohyb dokonale tuhého telesa.

Mechanika tuhého telesa je jedným zo základných pilierov mechatroniky, základom špičkovej technológie umelou inteligenciou riadeného pohybu, premeny energie. Je základom pre navrhovanie prvkov, strojov a strojných zariadení, ktoré sa vyznačujú vysokou funkčnosťou, manipulačnou presnosťou a vysokou rýchlosťou. Je základom navrhovania inteligentných samo riadených dopravných prostriedkov kozmického výskumu.

4    MECHANIKA DOKONALE TUHÉHO TELESA 
       Doc. RNDr. Juraj Dillinger, CSc., RNDr. Soňa Halúsková