Informácie

Hľadanie

Kontrolné otázkyKontrolné otázky

 1. Definujte moment hybnosti častice. Vzhľadom na ktoré body moment hybnosti častice (s nenulovou hybnosťou) je nulový?
 2. Čo platí pre silu pôsobiacu na teleso, ak moment hybnosti telesa  sa v počas jej pôsobenia nemení?
 3. Aký je rozdiel medzi veličinami vystupujúcimi vo formálne zhodnej pohybovej rovnice pre časticu a pre teleso?
 4. Závisí moment zotrvačnosti vzhľadom na danú os od pohybového stavu telesa?
 5. Aký je rozdiel medzi momentom sily vzhľadom na bod a momentom sily vzhľadom na os?
 6. Prečo pre popísanie pohybu telesa potrebujeme dve pohybové rovnice a pre časticu len jednu?
 7. Je hybnosť telesa rovnaká ako hybnosť hmotného stredu? Porovnajte ich z definície týchto veličín!
 8. Prečo minca postavená na stole na svoju hranu sa prevráti, ale roztočená minca počas svojej rotácie zostáva postavená na hrane?
 9. Guľa a valec rovnakého polomeru rovnakej hmotnosti sú roztočené s rovnakou uhlovou rýchlosťou otáčania. Ktoré má väčšiu kinetickú energiu?
 10. Dve vzhľadom a hmotnosťou rovnaké konzervy obsahujúce paštétu a bujón sa po spustení z rovnakej naklonenej roviny pohybujú rôznymi konečnými rýchlosťami? Ktoré sa pohybuje rýchlejšie a prečo?
 11. Na akom princípe pracuje mechanický gyroskop?
 12. Kozmonaut vo voľnom priestore sa potrebuje otočiť, ako to môže urobiť? Overte si to na predstave človeka sediaceho na klavírovej stoličke voľne otočnej okolo zvislej osi.
 13. Nakreslite časovú závislosť uhla vychýlenia fyzikálneho kyvadla, ktoré na začiatku odčítania času bolo vychýlené o uhol F0 !