Odvodenie 2. pohybovej rovniceOdvodenie 2. pohybovej rovnice

Odvodenie druhej pohybovej rovnice a zákona zachovania momentu hybnosti
Základné zákony pre pohyb tuhého telesa sa dajú vysvetliť prechodom od sústavy častíc k telesu. Problém uvedieme riešením pre jednu časticu. Principiálne tým nič nového nedostaneme, pretože ide o „sústavu“ s jednou časticou, a teda s tromi stupňami voľnosti, ktorá je jednoznačne riešiteľná z prvej pohybovej rovnice. Definujeme však nové fyzikálne veličiny, ukážeme ich význam a naznačíme postup všeobecného odvodenia.
 
Moment hybnosti častice L vzhľadom na daný vzťažný bod O je vektorová veličina daná vektorovým súčinom polohového vektora r častice a hybnosti častice p  (Obr. 4.2.2.1).
Moment hybnosti častice závisí od voľby vzťažného bodu. Preto: moment hybnosti je vektor umiestnený do vzťažného bodu O:
 
        (4.2.2.1)
 
Overme, že pre izolovanú časticu (časticu, na ktorú nepôsobí sila) sa moment hybnosti zachováva, t. j. platí
 
 
Dosadením a úpravou dostávame:
 
        (4.2.2.2)
 
Prvý člen je nulový, pretože rýchlosť a hybnosť sú rovnobežné vektory, v druhom člene sme uplatnili zákon zachovania hybnosti: 
 
 
Pre neizolovanú časticu platí pohybová rovnica
 
 
Vynásobením tejto rovnice zľava vektorovo polohovým vektorom a analogickou úpravou ľavej strany ako v rovnici (4.2.2.2) dostávame  iné vyjadrenie tejto pohybovej rovnice. (V analógii s rovnicou, ktorú odvodíme pre sústavu častíc alebo teleso, ju môžeme nazvať druhou pohybovou rovnicou pre časticu.) Platí
 
        (4.2.2.3)
 
 
kde moment sily M a moment hybnosti L sú momenty vzhľadom na ten istý vzťažný bod.
Ako príklad uplatnenia rovnice (4.2.2.3) možno uviesť pohyb častice v centrálnom silovom poli (to je napr. pohyb planéty okolo Slnka). Nech je vzťažný bod centrálny bod, potom moment sily je nulový:
 
 
pretože centrálna sila je rovnobežná s polohovým vektorom. Z rovnice (4.3.2.2) vyplýva, že moment hybnosti je konštantný a teda aj plošná rýchlosť (Obr. 4.2.2.2) (definovaná ako veličina číselne sa rovnajúca ploche vytvorenej sprievodičom za jednotku času):
 
 
je konštantná:
 
 
Uvažujme teraz sústavu dvoch častíc. Využime homogénnosť a izotrópnosť priestoru, t. j. translačnú a rotačnú symetriu priestoru a odvoďme exaktne zákon akcie a reakcie. Všeobecne potenciálna energia vytvorená vzájomným pôsobením dvoch častíc je funkciou polohy týchto častíc:
 
 
Z homogénnosti priestoru platí:
 
 
posunutím sústavy častíc o vektor ro sa energia nemení a preto je táto len funkciou vzájomného polohového vektora r: Wp(r). Z izotrópnosti priestoru platí, že energia sa nezmení po pootočení sústavy častíc:
 
 
Obr. (4.2.2.3) znázorňuje posunutie voľbou novej súradnicovej sústavy S´, otočenie, otočením sústavy bodov v súradnicovej sústave S. Preto je energia len funkciou vzdialenosti častíc Wp(r).
 
 
Ekvipotenciálne hladiny energie častice 2 sú sústredné guľové plochy so stredom v častici 1 a pre silu, ktorou pôsobí častica 1 na časticu 2 platí zo vzťahov odvodených v časti o fyzikálnych poliach
 
 
sila je rovnobežná s vektorom r. Z tohoto vzťahu rovnako platí pre silu pôsobiacu na prvú časticu, že je daná rovnakým výrazom, zmena je len v tom, že smer určujúci vektor je opačný k vektoru r. Preto tieto dve sily  sú vektory opačné ležiace na jednej priamke. To je zákon akcie a reakcie a možno ho zapísať v tvare
 
 
Podľa vzťahu (4.2.2.3) pre častice platia pohybové rovnice
 
 
Ich sčítaním dostávame
 
 
Po zovšeobecnení pre izolovanú sústavu N častíc  (Na i-tu časticu s momentom hybnosti Li pôsobí moment sily
 
 
je moment sily pôsobiaci na i-tu časticu vytvorený silou, ktorou na ňu pôsobí j-ta častica, celkový moment hybnosti sústavy je súčet momentov jednotlivých častíc:
 
 
dostávame zákon zachovania momentu hybnosti pre izolovanú sústavu častíc.
V izolovanej sústave častíc sa celkový moment hybnosti zachováva:
 
        (4.2.2.4)
 
V neizolovanej sústave častíc na i-tu časticu pôsobí celková sila Fi, ktorá je súčtom všetkých vnútorných na ňu pôsobiacich síl
 
 
a vonkajšej sily
 
 
Pre túto časticu platí pohybová rovnica (4.2.2.3)
 
 
Takúto rovnicu môžeme napísať pre každú časticu, sčítajme pravé a ľavé strany rovníc pre všetky častice
 
 
kde sme využili, že zo zákona akcie a reakcie súčet momentov vnútorných síl sa rovná nule. Ak zavedieme celkový moment vonkajších síl
 
 
a uvážime, že platí
 
 
dostávame druhú pohybovú rovnicu sústavy častíc:
 
        (4.2.2.5)
 
časová zmena celkového momentu hybnosti sústavy  sa rovná celkovému momentu vonkajších síl pôsobiacich na túto sústavu.