Dôkaz Steinerovej vetyDôkaz Steinerovej vety

Dôkaz Steinerovej vety
Zaveďme dve súradnicové sústavy: sústavu S´, ktorej os je totožné s osou rotácie prechádzajúcou hmotným stredom s počiatkom v hmotnom strede a jej os prechádza obidvomi osami rotácie Druhá súradnicová sústava S má rovnobežné osi s osami súradnicového systému S ´ a počiatok na druhej osi rotácie (Obr.4.2.4.2).
 
 
Potom pre moment zotrvačnosti platí
 
 
kde sme využili skutočnosť, že súradnice hmotného stredu v sústave sú nulové