Hydrodynamika ideálnych tekutínHydrodynamika ideálnych tekutín

Učebné ciele

Študent by mal vedieť definovať prúdnice, prietok, výtok. Mal by vedieť matematicky zapísať a vysvetliť rovnicu kontinuity. Mal by vedieť formulovať Bernoulliho rovnicu a vedieť ju fyzikálne interpretovať a aplikovať ju pri riešení príkladov. Študent by mal vedieť vypočítať výtokovú rýchlosť a aplikovať Toricelliho vzťah.

Kľúčové slová

Prúdnica, prúdová trubica, prietok, rovnica kontinuity, Bernoulliho rovnica, Toricelliho vzťah pre výtokovú rýchlosť.