KmityKmity

Učebné ciele

Študent by mal vedieť vysvetliť kmitanie hmotného bodu v prípadoch, keď pôsobí iba návratná sila, ďalej reálnejší prípad, keď popri návratnej sile pôsobí proti pohybu odpor prostredia a konečne na prípade kmitavej sústavy s nútiacou silou vysvetliť rezonanciu. Vysvetliť premeny mechanickej energie pri kmitavom pohybe. Vedieť skladať kmitavé pohyby rovnakej a rôznej frekvencie, pričom môžu mať rovnaký smer, alebo môžu byť na seba kolmé.
 

Kľúčové slová

Kmity, harmonický kmitavý pohyb, tlmený kmitavý pohyb, periodický tlmený kmitavý pohyb, aperiodický pohyb, medzný kmitavý pohyb, vynútené kmity, rezonancia, energia harmonických kmitov, vektorové zobrazenie harmonických kmitov. Princíp superpozície, skladanie kmitov rovnakého smeru, rovnakej frekvencie, ale rôznej amplitúdy a fázy, skladanie kmitov rovnakého smeru rôznej frekvencie, skladanie kolmých kmitov rovnakej frekvencie a rôznej fázy.