Skladanie kmitovSkladanie kmitov

Kmitavý pohyb môže byť vytvorený superpozíciou rôznych dielčich pohybov. Ak na hmotný bod alebo teleso pôsobí viac návratných nezávislých síl, výsledné kmitanie je superpozíciou čiastkových kmitaní. Čiastkové kmitanie je pritom také kmitanie, ktoré by nastalo pod účinkom iba jednej sily zo súboru pôsobiacich síl. Výchylka výsledného pohybu sa rovná vektorovému súčtu jednotlivých výchyliek spôsobených čiastkovými kmitavými pohybmi. Toto tvrdenie je obsahom princípu, ktorý nazývame princíp superpozície, podľa ktorého ak v danom čase t by hmotný bod mal mať z rôznych príčin výchylky určené vektormi u1, u2, u3, ... potom výsledná výchylka je ich vektorový súčet  uu1+ u2+ u3+... . Ukážeme si skladanie kmitov rovnakého smeru a skladanie kolmých kmitov.