VlnyVlny

Učebné ciele

Študent by mal vedieť vysvetliť mechanické vlnenie a základné druhy vlnenia, vysvetliť a vyjadriť priebeh šírenia rozruchu pružným prostredím. Vedieť určiť vlnovú dĺžku a ostatné charakteristiky harmonickej vlny. Vedieť získať informácie o vlnení z vlnovej funkcie a vysvetliť vlnovú rovnicu. Vedieť aplikovať Huyghensov princíp na vysvetlenie odrazu a lomu vlnenia. Vedieť vysvetliť interferenciu vlnení, vznik maxím a miním a stojaté vlnenie. Vysvetliť rozdiel medzi fázovou a grupovou rýchlosťou vlnenia. Pochopiť šírenie mechanickej energie vlnením. Vedieť vysvetliť zmenu pozorovanej frekvencie vlnenia pri pohybe zdroja alebo pozorovateľa.
 
Vedieť aplikovať základné vlastnosti vlnenia na riešenie jednoduchých úloh.
 

Kľúčové slová

Vlnenie, priečne vlnenie, pozdĺžne vlnenie, lineárne polarizovaná harmonická vlna, vlnová funkcia, fáza vlny, vlnová dĺžka, vlnové číslo, vlnový vektor, vlnoplocha, vlnová rovnica, Huyghensov princíp, fázová a grupová rýchlosť, interferencia vlnenia, koherentné vlny, vznik kruhovo polarizovaného vlnenia,  intenzita vlnenia, Dopplerov jav, odraz a lom vlnenia.