Šírenie vlnenia v priestore, Huygensov princípŠírenie vlnenia v priestore, Huygensov princíp

V homogénnom a izotropnom prostredí sa vlnenie od bodového zdroja šíri všetkými smermi rovnako. Množina bodov, do ktorých sa vlnenie dostane v čase t bude guľová plocha s polomerom r = nt. V homogénnom a izotropnom prostredí bude mať teda vlnoplocha tvar gule. Vo veľkej vzdialenosti od zdroja ( r®¥) prechádza guľová vlnoplocha na rovinnú vlnoplochu.

Smer šírenia vlnenia charakterizuje lúč. Lúč je v každom mieste kolmý na vlnoplochu. Pod pojmom elementárna vlnoplocha rozumieme nekonečne malú vlnoplochu bodového zdroja. Pri šírení vlnenia nastávajú prípady keď vlnenie naráža na prekážky, prechádza rozhraním prostredí a pod. Určiť tvar vlnoplochy v takýchto prípadoch nám umožňuje Huyghensov princíp. Podľa Huyghensovho princípu sa vlnenie šíri tak, že všetky body priestoru, do ktorého sa vlnenie v určitom okamžiku t dostane sa stávajú bodovými zdrojmi vlnenia a elementárnych vlnoplôch. Vlnoplocha v čase t + Dt je obálkou takýchto elementárnych vlnoplôch. Elementárne vlnoplochy a ich obálka sú znázornené na obr.6.2.4 .