Pascalov a Daltonov zákonPascalov a Daltonov zákon

Predstavme si vnútri plynu myslenú plochu S. Na ňu narážajú častice plynu tak ako bolo už opísané vyššie. Výpočet tlaku na túto plôšku by nás priviedol k vzťahu (7.1.1), alebo (7.1.2). Ak by sme plôšku pootočili, výsledok musí byť ten istý, lebo častice sa pohybujú chaoticky a tlaková sila na túto plôšku musí byť preto stále rovnaká bez ohľadu na polohu plôšky. Môžeme povedať, že tlak v plyne je na každú plochu (stenu) rovnaký, čo je Pascalov zákon (neuvažujeme vplyv vonkajších silových polí, napr. tiažového).
 
Teraz si predstavme, že plyn sa skladá z rôznych častíc, ktoré majú hmotnosti m1... a ich stredné kinetické energie sú Ek1, ... Ak sú koncentrácie týchto častíc n1 ... potom i-ty druh častíc vytvorí na stene nádoby svoj tlak (tzv. parciálny tlak) podľa (7.1.2)
 
 
Celkový tlak bude súčtom parciálnych tlakov, t.j. tlakov, ktoré by vytvárali jednotlivé druhy častíc (plynov), keby každý z nich osamote zapĺňal nádobu
 
        (7.1.3)
 
Toto tvrdenie je Daltonov zákon.
 

Kontrolné otázky

  1. Sformulujte Pascalov zákon pri pôsobení vonkajších síl!
  2. Platí presne Pascalov zákon pre plyn v gravitačnom poli?
  3. Nad vriacou vodou v otvorenom hrnci sa nachádza para a vzduch. Aký je tlak pár v porovnaní s vonkajším atmosferickým tlakom?
  4. Majme 2 rôzne plyny v dvoch nádobách s rovnakým tlakom p1 = p2 a spojených ventilom. Aký bude po otvorení ventilu celkový tlak?