Informácie

Hľadanie

Prenosové javyPrenosové javy

Častice plynu pri chaotickom tepelnom pohybe sa premiestňujú z miesta na miesto a pri tom menia svoje rýchlosti, hybnosti a energie. Tento pohyb vedie k prenosu hmotnosti a energie z jedného miesta v nádobe na iné. Preberieme tri základné prenosové (transportné)  javy: difúziu, tepelnú vodivosť a vnútorné trenie. Majú niekoľko spoločných znakov: vo všetkých prípadoch sa prenáša nejaká veličina (hmotnosť, kinetická energia, hybnosť) dovtedy, kým táto veličina nie je rovnomerne rozdelená v celej nádobe. Všetky tieto deje prebiehajú jedným smerom, sú nevratné. Tento prenos je spôsobený tepelným pohybom častíc plynu a nie premiestňovaním väčších celkov plynu.
 
Prenos veličiny je možný len vtedy, ak je táto veličina rozdelená nerovnomerne. Potom ak vložíme do plynu myslenú plôšku budú cez ňu prechádzať častice oboma smermi, jedným smerom však viac. Výsledok prenosu veličiny je určený súčtom týchto protismerných tokov. Je zrejmé, že ak je veličina rozdelená rovnomerne, toky z oboch smerov cez plôšku sú rovnaké a výsledkom je nulový prenos cez plôšku. Všeobecný výpočet nás dovedie k vzťahu
 
        (d)
 
kde b je prenášaná veličina prepočítaná na jednu časticu a n je koncentrácia častíc