DifúziaDifúzia

Ak na rôznych miestach máme rôzne plyny, v dôsledku tepelného pohybu dochádza k ich vzájomnému premiešavaniu, postupne sa vytvorí rovnorodá zmes častíc plynov. Jav, ktorý vedie k vzniku rovnorodej zmesi častíc plynu nazývame difúziou. My budeme uvažovať najjednoduchší prípad, keď častice plynu sa premiešavajú s časticami toho istého plynu. Tiež predpokladáme všade rovnakú teplotu, lebo v opačnom prípade by boli v nádobe miesta s rôznymi tlakmi plynu (p = nkT), čo by viedlo k makroskopickému premiestňovaniu plynu v nádobe. Teda predpokladáme, že aj tlak plynu je všade rovnaký.
 
Aby sme mohli pohyb častíc cez plôšku dS sledovať, označkujeme si (v našom prípade rovnaké) častice ako A a B. Častice A sa pôvodne nachádzajú v priestore 1, častice B v priestore 2, ktoré sú po oboch stranách plôšky. Keďže častice sú rovnaké, ich koncentrácie na oboch stranách plôšky sú rovnaké, za daných podmienok budú mať rovnaké stredné rýchlosti aj rovnaké stredné voľné dráhy. Pri difúzii výsledná koncentrácia častíc sa skladá z parciálnych koncentrácií, t.j. a = aA + aB = const, po diferencovaní: 0 = dnA + dnB, odkiaľ dnA = -dnB. Pri difúzii je prenášanou veličinou hmotnosť. Potom dB = dMA  je hmotnosť častíc A, ktoré prešli cez plôšku dS za čas dt. Hmotnosť jednej častice je m, potom bn1 = mnA. Tento súčin môžeme predstaviť ináč: m je hmotnosť jednej častice a n je počet častíc v jednotke objemu, teda mn je hmotnosť objemovej jednotky, čo sa číselne rovná hustote r. Tieto veličiny dosadíme do všeobecného vzťahu (d) v § (7.1.9):
 
        (e)
 
Častice A putujú do miest, kde je ich koncentrácia nižšia, t.j. proti smeru gradientu koncentrácie (obr. 7.1.7). Ak by sme sa na difúziu pozreli zo strany častíc B, nahradili by sme dnA veličinou –dnB  (pozri zdôvodnenie uvedené vyššie) a dostali by sme
 
 
 
Častice B postupujú opačným smerom ako častice A a gradient ich koncentrácie má opačnú orientáciu. Za podmienok riešenia tejto úlohy je očividné, že toky častíc na obe strany sú rovnaké, dMA = dMB. Konštanta D sa nazýva koeficient difúzie
 
        (7.1.27)
 
 

Kontrolné otázky

  1. Akým spôsobom urýchlime difúziu?
  2. Závisí koeficient difúzie od teploty?
  3. Ako závisí difúzia od času?