TermodynamikaTermodynamika

Učebné ciele

Študent by mal zvládnuť učivo predpísaného rozsahu a hĺbky. Pochopiť význam pojmu vnútorná energia, teplo, práca plynu a mal by dokázať analyzovať základné termodynamické deje. Použiť prvú vetu termodynamickú pri riešení úloh a riešiť úlohy spojené s premenou tepla na prácu počas Carnotovho cyklu a pri zmene entrópie termodynamickej sústavy.

Kľúčové slová

Termodynamika, vnútorná energia, prvá veta termodynamická, teplo, tepelná kapacita, ekvipartičný zákon, reverzibilný proces, Poissonova rovnica, práca plynu, entropia, druhá veta termodynamická, tretia veta termodynamická, Carnotov cyklus.
 
Pojem termodynamika bol zavedený už v dávnej minulosti na označenie časti fyziky skúmajúcej premenu tepla na mechanickú prácu a javy prebiehajúce v plyne s touto premenou spojené.
 
Termodynamika pri opise javov priamo nevyužíva molekulovú štruktúru látok. Sleduje len makroskopické zmeny, hoci tieto sú dôsledkom zmien mikroskopických. Ani po vzniku vedných disciplín, ako je molekulová a štatistická fyzika, sa význam termodynamiky nezmenšil. Tieto len upresnili formulácie alebo hranice niektorých zákonov už dovtedy definovaných termodynamikou.
 
Preto, že termodynamika nepotrebuje údaje o molekulovej štruktúre, môže často oveľa jednoduchšie opísať skúmané javy ako napríklad molekulová alebo štatistická fyzika.