Informácie

ZhrnutieZhrnutie

Základné vlastnosti elektrického náboja

o v prírode sú dva druhy nábojov – kladný a záporný

o celkový elektrický náboj sa v izolovanej sústave zachováva

o veľkosť náboja nezávisí od rýchlosti a je vo všetkých inerciálnych sústavách rovnaká

o náboj je diskrétna veličina, najmenšia hodnota je 1,602.10-19 C, označujeme písmenom e.

Coulombov zákon

Obr. 8.z.1

Silové pôsobenie medzi dvoma nábojmi

 

Popisuje vzájomné silové pôsobenie medzi dvomi nepohybujúcimi sa bodovými nábojmi q1 a q2.

Matematický zápis je

,

kde F21 je sila pôsobiaca na náboj q2 pochádzajúca od náboja q1, r1 a r2 polohové vektory.

(Pozri obrázok 8.z.1)

 

Intenzita elektrického poľa

je veličina vyjadrujúca účinok sily F elektrického poľa na nosič elektrického náboja q.

Matematický zápis je

.

Elektrická siločiara

Myslená čiara, ktorej dotyčnica určuje v každom mieste poľa smer jeho intenzity .

Gaussova veta pre vákuum

Tok intenzity elektrického poľa vo vákuu cez uzatvorenú plochu sa rovná podielu náboja v objeme,

ktorý táto plocha uzatvára a elektrickej konštanty.

Matematický zápis je

Potenciál elektrického poľa

Skalárna veličina, ktorej hodnota v danom bode je určená podielom potenciálnej energie bodového náboja a jeho elektrickým nábojom.

Vzťahy medzi intenzitou a potenciálom.

Práca, ktorú vykonáme pri premiestnení náboja q v elektrostatickom poli E na úseku dr je

Teda

(8.z.1)

Elektrostatický potenciál j je vo všeobecnosti funkciou súradníc x, y, z

(8.z.2)

Porovnanie rovníc (8.z.1) a (8.z.2) ukazuje, že platí vzťah

I.Maxwellova rovnica pre vákuum

(8.z.3)

Rovnica 8.z.3 je prvá Maxwellova rovnica pre elektrostatické pole vo vákuu. Rovnica hovorí, že divergencia intenzity elektrického poľa sa rovná podielu hustoty náboja a permitivity vákua, čo znamená, že žriedlo a nora elektrického poľa je bod s nenulovou hustotou elektrického náboja.