Elektrický prúdElektrický prúd

Učebné ciele

Osvojiť si základné pojmy: elektrický prúd, zdroj elektrického napätia, elektrický odpor a vzťahy medzi týmito veličinami v prípade, keď prúd a napätie sú stacionárne. Študent sa má naučiť ako vypočítať odpor vodiča medzi rovinnými, valcovými a guľovými elektródami, vedieť použiť Ohmov zákon a Kirchhoffove zákony pri riešení elektrických sietí, vedieť ako zjednodušiť sieť. Študent má pochopiť základy klasickej elektrónovej teórie. Študent sa má naučiť ako riešiť prechodové javy v RC obvode pripojenom k jednosmernému zdroju napätia.

Kľúčové slová

elektrický prúd, prúdová hustota, elektrické napätie, elektromotorické napätie, zdroj elektrického napätia, odpor, vodivosť, rezistivita, konduktivita, Ohmov zákon, práca elektrického prúdu, výkon elektrického prúdu, Jouleov zákon, rovnica spojitosti elektrického prúdu, elektrická sieť, Kirchhoffove zákony, prechodové javy v RC obvode