Moment prúdovej slučkyMoment prúdovej slučky

Učebné ciele

Študent by mal po preštudovaní podkapitoly vedieť definavať moment sily pôsobiaci na prúdovú slučku a plochú cievku s elektrickým prúdom v magnetickom poli. Mal by vedieť definovať magnetický moment magnetického dipólu. Mal by vedieť odvodiť vzťah pre potenciálnu energiu magnetického dipólu v magnetickom poli.

Kľúčové slová

Prúdová slučka, plochá cievka, moment sily, magnetický dipól, magnetický moment, potenciálna energia magnetického dipólu v magnetickom poli.