Informácie

Magnetický vektorový potenciálMagnetický vektorový potenciál

Učebné ciele

Śtudent by mal po preštudovaní podkapitoly vedieť definovať veličinu magnetický vektorový potenciál. Mal by vedieť odvodiť Biotov-Savartov-Laplaceov zákon pre výpočet magnetickej indukcie v okolí vodiča s elektrickým prúdom. Študent by mal vedieť formulovať vzťah pre výpočet magnetickej indukcie vyvolanej pohybujúcim sa elektrickým nábojom. Mal by vedieť definovať vlastnú a vzájomnú indukčnosť. Študent by mal vedieť definovať energiu magnetického poľa uzavretého prúdovodiča a sústavy uzavretých prúdovodičov.

Kľúčové slová

magnetický vektorový potenciál, Biotov-Savartov zákon, vlastná a vzájomná indukčnosť, energia magnetického poľa.