Stavba atómovStavba atómov

Učebné ciele

Po naštudovaní nasledovnej časti študent by mal vedieť popísať štruktúru atómu, vysvetliť pojem dovolené dráhy elektrónov v atóme. Na základe Bohrovho modelu atómu vodíka študent by mal byť schopný odvodiť vzťah pre polomer orbitálnych dráh elektrónu, rýchlosť a energiu elektrónov v atóme vodíka Študent by mal vedieť vysloviť Bohrove postuláty a na ich základe objasniť vznik čiarových spektier atómu vodíka. Študent by mal byť schopný uviesť aké kvantové čísla určujú stav elektrónu v atóme a vysvetliť ich fyzikálny význam a uviesť hodnoty, ktoré môžu nadobúdať. Študent by mal vedieť objasniť pojem spektrálne série a vysvetliť ich zákonitosti na príklade atómu vodíka. Taktiež študent by mal vedieť objasniť podstatu pojmov: kvantovanie energie, priestorové kvantovanie orbitálneho momentu hybnosti elektrónu, priestorové kvantovanie spinového momentu hybnosti elektrónu a pojem výsledného momentu atómu. Študent by mal vedieť vysloviť a vysvetliť výberové pravidlá v súvislosti so vznikom čiarových spektier. Na základe znalosti Pauliho vylučovací princípu mal by byť schopný vysvetliť usporiadanie chemických prvkov do Mendelejevovej periodickej sústavy.

Kľúčové slová

Bohrov model atómu vodíka, Bohrove postuláty, Rydbergova konštanta, spektrálne série, hlavné kvantové číslo, energia základného stavu atómu vodíka, vedľajšie kvantové číslo, magnetický moment elektrónu, spin elektrónu, magnetické kvantové číslo, spinové kvantové číslo, mnohoelektrónové systémy, Pauliho vylučovací princíp, Hundove pravidlo.