Frekvencie v čiarovom spektre vodíkaFrekvencie v čiarovom spektre vodíka

Na základe 3. Bohrovho postulátu frekvenčnej podmienky vieme, že atóm emituje kvantum elektromagnetického žiarenia (fotón), keď elektrón preskočí z kvantovej dráhy s kvantovým číslom m na kvantovú dráhu s menším číslom n . Energia fotónu je určená rozdielom energií na kvantovej dráhe pred a po vyžiarení:

E = hf = Em - En .

Frekvenciu vyžiareného fotónu určíme z rovnice

.

Po dosadení energie príslušných stavov na základe vzťahu (13.2.2.6) pre vyžiarenú frekvenciu platí

.