Jadrové premeny a ich kinetikaJadrové premeny a ich kinetika

Učebné ciele

Študent by mal vedieť definovať základné veličiny jadrovej fyziky, matematicky formulovať zákon premeny, zapísať schémy premeny jadier pri a - premene, b - premene, pri záchyte elektrónu. Po preštudovaní kapitoly by mal vedieť urobiť energetickú bilanciu týchto premien a stanoviť vek organických látok.

Kľúčové slová

Rádioaktivita, energia premeny, aktivita, konštanta premeny, stredná doba života, doba polpremeny, zákon premeny, a - premena, b - premena, záchyt elektrónu.