PríkladyPríklady

14.4.1 Terčík hmotnosti 5 mg je ožiarený ionizujúcim žiarením energie 5,5 MeV, ktoré je terčíkom absorbované. Aká je absorbovaná dávka? (0,176 mGy)

14.4.2 Ak ionizujúce žiarenie s radiačným váhovým faktorom WR = 10 spôsobí dávku 1 mGy, aká bude ekvivalentná dávka? (10 mSv)

14.4.3 Aká bude efektívna dávka od tohto žiarenia v koži, keď tkanivový váhový faktor pre kožu je WT = 0,01? (0,1 mSv)

14.4.4 Vypočítajte hmotnosť rádionuklidu 198Au s dobou polpremeny 2,7 d, využívaného v medicíne, aby jeho aktivita bola 9×1012 Bq. ( 1,022 mg)

14.4.5 Žena s hmotnosťou 60 kg bola ožiarená radiačnou dávkou 0,4 mGy spôsobenou a - časticami. Vypočítajte energiu absorbovanú v tele a ekvivalentnú dávku. (2,4×10-2 J, 4,8 mSv)

14.4.6 Pilot strávi priemerne 20 h týždenne vo výške 11 km, kde je vystavený účinkom kozmického žiarenia. Príkon ekvivalentnej dávky od tohto žiarenia je 7 mSv/h. Aká je ročná efektívna dávka od tohto zdroja? (7,28 mSv)

 

Tabuľka - Niektoré prírodné a umelé rádionuklidy a ich charakteristiky

Izotop

 

Relatívna

Atómová

hmotnosť

Relatív-ny

výskyt

[%]

Doba

polpre-

meny

Typ preme-ny

Energia žiarenia [MeV]

Častice

g - žiarenie

1n

1,00866

 

12 m

b

0,782

 

2H

2,01412

» 0,014

 

 

 

 

3H

3,01605

 

12,26 r

b

0,0179

 

4He

4,00260

100

 

 

 

 

7Li

7,01600

92,5

 

 

 

 

14C

14,00324

 

5760 r

b

0,15

 

14N

14,00307

99,6

 

 

 

 

24Na

23,92

 

15 h

b

1,39

1,368 ; 2,75

40K

39,974

0,0119

1,26×109 r

b ; E.Z.

1,32

1,46

55Fe

54,92

 

2,6 r

E.Z

 

 

59Fe

58,932

 

45 d

b

0,27 ; 0,475

1,259

58Co

57,923

 

72 d

b+ ; E.Z.

0,472

0,805

60Co

59,93

 

5,26 r

b

0,3

1,33 ; 1,17

65Zn

64,9

 

250 d

b+ ; E.Z.

0,32

1,12

85Kr

84,91

 

10,76 r

b

0,67

 

90Sr

89,903

 

28,1 r

b

0,546 ; 2,27

 

110mAg

109,90

 

253 d

b ; E.Z.

0,085 ; 0,53

0,659

131J

130,9

 

8,1 d

b

0,61

––

137Cs

136,9

 

30 r

b

0,51

0,66

206Pb

205,974

 

 

 

 

 

210Po

209,9829

 

138,4 d

a

5,3

0,8

222Rn

222,0176

 

3,82 d

a

5,49

 

226Ra

226,0254

 

1602 r

a

4,78

0,186

232Th

232,0381

100

1,49×1010 r

a

4,0

0,055

235U

235,0439

0,715

7,1×108 r

a

4,4

0,185

238U

238,0508

99,22

4,51×109 r

a

4,2

0,05

237Pu

239,0522

 

24360 r

a

5,16

0,129

(E.Z. – elektrónový záchyt)