Elektrostatické pole vo vákuuElektrostatické pole vo vákuu

Učebné ciele

Študent by mal vedieť vymenovať základné zákony elektrostatiky vo vákuu a osvojiť si tieto zákony tak, aby ich vedel využívať pri praktických výpočtoch. Ďalším paralelným cieľom je uviesť študentov do novej metódy fyzikálneho poznania sveta - popisu fyzikálnej reality pomocou vektorov poľa a ich vzájomných diferenciálnych vzťahov. Toto predstavuje zásadne novú kvalitatívnu úroveň fyzikálneho popisu sveta a preto mu venujeme náležitú pozornosť. Preto bude aj výklad základných pojmov a zákonov v tejto kapitole oveľa podrobnejší, dôkladnejší a presnejší s prihliadnutím na to, že ide o dištančnú formu vzdelávania, kde študent má iba minimálne možnosti konzultovania nejasných otázok s učiteľom.

Kľúčové slová

Elektrostatika, elektrický náboj, elementárny elektrický náboj, bodový elektrický náboj, elektrická sila, Coulombov zákon, elektrické pole, elektrostatické pole, intenzita elektrického poľa, siločiara elektrického poľa, radiálne elektrické pole, homogenné elektrické pole, hustota náboja, plošná hustota náboja, Gaussov zákon vo vákuu, elektrická práca, elektrický potenciál, elektrické napätie, ekvipotenciálna plocha,