Vodič v elektrostatickom poliVodič v elektrostatickom poli

Potrebné vedomosti

Pochopenie tejto kapitoly, vyžaduje poznať pojmy z elektrostatiky, ako je Coulombova sila, intenzita elektrického poľa, potenciál, ale predovšetkým chápať obsah a vedieť aplikovať Gaussov zákon elektrostatiky.

Učebné ciele

Študent by mal vedieť popísať vlastnosti vodiča, vysvetliť jav elektrostatickej indukcie. Po preštudovaní látky by mal vedieť kvalitatívne a kvantitatívne popísať elektrické pole v okolí vodivého telesa ktoré je vložené do elektrického poľa a pole v okolí nabitého vodiča. Na príkladoch by mal vedieť vysvetliť princíp elektrostatického tienenia.

Kľúčové slová

vodič, elektrostatická indukcia, povrchový náboj, Coulombova veta, elektrostatické tienenie, sršanie elektriny

V hrubých rysoch možno telesá rozdeliť podľa pohyblivosti nabitých častíc, z ktorých sa teleso skladá (elektrónov, iónov) na vodiče, izolanty a polovodiče. Vodiče sú látky s veľkou hustotou voľne sa pohybujúcich sa nábojov. Príkladom sú kovy, v ktorých je rádovo 1029 elektrónov / m3, čo predstavuje pohybujúci sa náboj 1010 C v jednom kubickom metri vodiča. Izolanty, sú dielektrické látky u ktorých je hustota voľných nábojov zanedbateľne malá a voľný pohyb naboja nie je možný. Polovodiče sú látky s relatívne malou hustotou voľného náboja, ktorá výrazne závisí od štruktúry polovodiča a rádovo sa mení zmenou teploty polovodiča.