Elektostatické pole v dielektrikuElektostatické pole v dielektriku

Pripomeňme si, že dielektrikum je nevodivé prostredie, zložené z elektricky nabitých častíc, ktorých náboje sú navzájom vykompenzované, ale tieto náboje nie sú voľné.

Potrebné vedomosti

Pochopenie tejto kapitoly, vyžaduje poznať pojmy z elektrostatiky, ako je Coulombova sila, intenzita elektrického poľa, potenciál. Mať základné predstavy o štruktúre látky.

Učebné ciele

Študent by mal vedieť vysvetliť vlastnosti dielektrika jav polarizácie dielektrika zo štruktúry dielektrika. Mal by vedieť definovať základné veličiny charakterizujúce vlastnosti dielektrika, permitivitu, elektrickú susceptibilitu, vektor elektrickej indukcie

Kľúčové slová

dielektrikum, elektrický dipól, polarizácia, elektrická susceptibilita, elektrická indukcia,