Kapacita, energia elektrostatického poľaKapacita, energia elektrostatického poľa

Elektrostatické pole má svoju materiálnu povahu. Prejavuje sa tým, že samotné pole má elektrickú energiu a tá sa rozprestiera všade tam, kde je pole nenulovej intenzity. Podstatu tejto skutočnosti si vysvetlíme najprv vysvetlením pojmu energia nabitého telesa. K tomu

Potrebné vedomosti

Pochopenie tejto kapitoly, vyžaduje poznať pojmy z elektrostatiky, ako je elektrický náboj, Coulombova sila, práca elektrických síl, intenzita elektrického poľa, potenciál. Poznať vlastnosti vodiča v elektrickom poli.

Učebné ciele

Študent má vedieť definovať pojmy kapacita osamelého vodiča, kondenzátora. Má vedieť odvodiť súvis energie a práce v elektrickom poli a vyjadriť energiu sústavy nábojov, nabitého telesa.

Má vedieť vysvetliť pojem hustota elektrickej energie, tak aby sa tento pojem dal uplatniť aj pre pole elektromagnetické a pre šírenie energie takéhoto poľa vo forme vlnenia.

Kľúčové slová

kapacita osamelého vodiča, kapacita kondenzátora, elektrická energia, energia elektrického poľa energia sústavy nábojov, hustota elektrickej energie